ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 15:14
ފަލާހު
ފަލާހު
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު
މަޖިލީހުގައި ފަލާހުގެ ނަން އިއްވުމުން އޭނަގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަފީފަށް
 
އަފީފް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާކުރައްވަން މަަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރި ބަހުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހުގެ ނަން އިއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި އޭނާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ފަހު ދަންފަޅީގައި އޭނާގެ ނަން އިއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ޖަލްސާއިން ނުކުންނަވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އޭރު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފެވެ. ފަލާހް ބޭރުކުރުމަށް ފަހު މަޖިލީސް މެދުކަނޑާލިއެވެ.

އަލުން މަޖިލީސް ފެށުމުން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ވަނީ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެން އަޑުގަދަކުރެއްވިއެވެ. ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަން އަފީފް ނިންމެވީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަލާހު ވިދާޅުވީ އަފީފް ހިމެނޭހެން ރިޔާސަތުގައި ތިއްބަވާ 3 ބޭފުޅުންވެސް މިހާރު އަމަލުކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން އަފީފްވެސް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އަފީފް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ގަރާރުތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަދައްކާ އިރު އެހެން މެމްބަރުންނަށް ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ދައްކަން ފުރުސަތު ދިން ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަލާހް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާކުރައްވަން މަަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަލާހު ވަނީ އަފީފްގެ ގާބިލްކަމާއި މެދު ވެސް ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް