ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 10:52
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު
މަޖުލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ވާހަކަދައްކަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލިވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި - މެންބަރު އިސްމާއިލް
 
ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވަނީ އޭނާ އަށް ދިން ހަމަލާއާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވާފައި
 
މައްސަލަތަކުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް އާއްމުންނަށް އޮޅިފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ, ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނަށް ތައީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގައި ދައްކަނީ ސިޔާސީ މައިދާން ހަލަބޮލިވުމުން ކަަމަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން އިއާދަކުރުމާއި ގުޅޭ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ. އެ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މެންބަރުން ވަނީ އެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ވެސް މި މައްސަލައިގައި ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މެންބަރު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލިވުމުން އެ ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަތަކުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް އާއްމުންނަށް އޮޅިފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދަކީ ދައުލަތުން އެއް ބޭފުޅަކަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދު ކުރާ އެއް ބޭފުޅާ ކަމަށާއި، 50 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެމަނިކުފާނަށް ހޭދަކުރާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ އޯގާތެރި ހިކުމަތްތެރި ވެރިއެއް. މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން އެ އުޅެނީ އެކަން. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބާއި ހަމައަށް ވެސް ކެތްނުކުރެވިގެން އެ އުޅެނީ އެހެންވެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގޭ އެއްބުރުން މި އިންތިޚާބު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނަގާނެކަން. އެއާއި އެކު ކެތް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު 

މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން އިއާދަކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ގަރާރަކީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، "ބޭގަރާރެއް" ކަމަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބްސިޑައިޒްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކުން ޑިއުޓީ މާފުކުރުން ފަދަ ފައިދާ ހުރި ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 190 އައިޓަމަކުން ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީ، ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މެންބަރު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި