ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 11:58
ގުޔާނާގެ ސްކޫލެއްގެ ޑޯމްގެ ކެއަރޓޭކަރ ފޯނު އަތުލުމުން، ދަރިވަރު ނިންމީ ޑޯމިޓަރީގައި ރޯކޮށްލުމަށް، މިހާދިސާގައި 19 ދަރިވަރުން ވަނީ މަރުވެފައި
ގުޔާނާގެ ސްކޫލެއްގެ ޑޯމްގެ ކެއަރޓޭކަރ ފޯނު އަތުލުމުން، ދަރިވަރު ނިންމީ ޑޯމިޓަރީގައި ރޯކޮށްލުމަށް، މިހާދިސާގައި 19 ދަރިވަރުން ވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ފޯނު އަތުލުމުން ސްކޫލުގައި ރޯކޮށްލުން
ސްކޫލުގައި ރޯކޮށްލީ ފޯނު އަތުލުމުން، 19 ކުދިން މަރުވި
އަލިފާން ރޯކޮށްލި ކުއްޖާއަށް ހާދިސާގައި އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމެއް، ނުވަތަ ނުވާކަމެއްވެސް ގުޔާނާގެ ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައެއް ނުވޭ
30 ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓްލަގައި ފަރުވާދެމުން

ފޯނަކީ އެއާ ނުލައި ދިރިނޫޅެވޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެންވެސް ސިފަކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ހެނދުނު ނިދިން ހޭލާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު ނިދުމާ ހިސާބަށް ފޯނުގެ ބޭނުން ކުރެއެވެ. ނިދާއިރުވެސް އަތް ނުފޯރާފަށުގައި، މާދުރުގައި ފޯނު ބޭއްވުމަކީ މަދު ބަޔަކު ނޫނީ ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ ވަކި އުމުރުފުރާއެއްގެ ބަޔަކަށް ހާއްސަ އުޅުމެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުން އެމީހުންގެ ފޯނަށް ހުންނަ ފޯރީގެ ވާހަކަ އަކީ ސަމާސާއަށްވެސް މީހުން ދައްކާއުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. މީހެއްގެ ފޯނު އޭނާގެ ހުއްދައާ ނުލައި ނަގައި ބޭނުންކުރަމީ އެކަކުވެސް ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފޯނު ގެއްލުމުން ފޯނު ހޯދުމަށް ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރަން ގިނަ މީހުން ތިބެނީ ތައްޔާރަށެވެ. އެއީ ފޯނަކީ ހަމަ އެހާ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވީމައެވެ.

މީހެއްގެ ފޯނު ގަދަކަމުން އަތުލައިފި ނަމަ ރުޅި އާދެވެއެވެ. އެމީހަކާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިވެސް ގޮވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އަތްވެސް އިސްކުރެވެއެެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލުގައި، ކްލާސްރޫމުގައި ނުވަތަ ފޯނު ބޭނުން މަނާކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަނެއްގައި ފޯނު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ޓީޗަރަކު ނުވަތަ އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކު ފޯނު އެމީހެއްގެ އަތަށް ދޭން ބުނުމުން، ކިތަންމެ ހިތް ނުރުހުނަސް ފޯނު އަތުން ދޫކޮށްލައެވެ. ފަހުން ފޯނު އަނބުރާހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

އާންމުކޮށް ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެއީ ސްކޫލު ނުވަތަ ޔުނިވަސިޓީގެ ކްލާސްރޫމެއްކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ. އަދި ބައެއްފަަހަރު ބޯޑިން ސްކޫލްތަކުގައު، ޑޯމިޓަރީތަކުގައި އުޅޭއިރު، އެތަނެއްގައި އުޅޭ ކުދިން، ހެދިފައިވާ ގަވައިދުތަކާ ހިލާފުވާނަމަ، އެކުދިންނާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ 'ކެއަރޓޭކަރ' ނުވަތަ ޓީޗަރު، އަދަބެއްގެ ގޮތުން ފޯނު އަތުލުމަކީވެސް އަޑު އިވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. މިފަހަރުވެސް އެފަދަ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ ކެއަރޓޭކަރ ފޯނު އަތުލުމުން ރުޅި އައިސްގެން އޭނާ ކުރި ކަންތަކެވެ. އަދި އެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ގުޔާނާ އަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެކެވެ. އެގައުމުގެ ސްކޫލެއްގެ، ޑޯމިޓަރީގައި އުޅެމުންދިޔަ ކުއްޖެއްގެ ފޯނު، އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައި ހުރި، ޑޯމްގެ ކެއަރޓޭކަރ އަތުލިއެވެ. މިއީ އެދަރިވަރު މާހިތްހަމަ ޖެހުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އަދި ރުޅިގަނދަވެ، އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފަން ބޭނުންވިއެވެ. އޭނާ ކުރަން ނިންމި ކަމަކީ އެތައް ބަޔެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުވާލި އަމަލެކެވެ.

ފޯނު އަތުލުމުން އައިސްފަ ހުރި ރުޅީގައި، އެނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ޑޯމިޓަރީގައި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކޮށްލިއެވެ. މެއި 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި އެދަރިވަރު ރޯކޮށްލި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޑޯމިޓަރީ ވަނީ އެއްކޮށް އަޅިއަށްވެގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ޑޯމިޓަރީގައި އެވަގުތު ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން 19 ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ ގިނަކުދިން މަރުވީ ހާދިސާ ހިނގި ތަނުގައެވެ. އަދި މަދު ކުއްޖަކު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން މަރުވެފައެވެ.

ބައެއް ހަށިގަނޑުތަކަށް ލިބިފަ ހުރި ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން، އެއީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއްކަން ދެނެގަތުމަށް ޑީއެންއޭ ޓެސްޓު ހަދަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. 30 ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ހޮސްޕިޓްލަގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު، ރޭގަނޑު ނިދާފަތް ތިއްބާ، އެކުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުންވީ އެއިން އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނޫނެވެ. އަދި ގިނަ ކުދިންނަށް އެވަގުތު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭގުނެވެ. މިއީ އެކުދިން ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އެކުދިން ހިތަކަށް ނާރައެވެ.

އަލިފާން ރޯކޮށްލި ކުއްޖާއަށް ހާދިސާގައި އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމެއް، ނުވަތަ ނުވާކަމެއްވެސް ގުޔާނާގެ ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ އަދިވެސް މިމައްސަލަ އިތުރައް ތަހިގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގުޔާނާގެ ރައީސް އިރުފާން އަލީ ވަނީ ތިން ދުވަހުގެ ގައުމީ ހިތާމަ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
0%
43%
43%
0%
0%
ކޮމެންޓް