ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:30
ގަޔާނާގެ ރައީސް، މުހައްމަދު އިރުފާން އަލީ
ގަޔާނާގެ ރައީސް، މުހައްމަދު އިރުފާން އަލީ
ރޮއިޓާސް
ގަޔާނާއިން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުން
ގަޔާނާއިން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ދޭން ނިންމައިފި
 
ގަޔާނާގެ ސަރުކާރުން ބަލަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިސްރާއީލަށް ހަނގުރާމައިގެ ހިޔަނިތަކުން ބޭރުން އާ ދުވަހެއް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް

ޣައްޒާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އދ.ގެ ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް އެޖެންސީ ފޯ ޕަލަސްތީން ރެފިއުޖީސް އިން ދަ ނިއާ އީސްޓް (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ) އަށް 150،000 ޑޮލަރު ދިނުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ނޯތު އެޓްލާންޓިކް އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގަޔާނާ ގަޔާނާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ އަކީ ޣައްޒާގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ އިސް އިދާރާ ކަމަށްވާއިރު، ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަރޯސާވަނީ އެ އިދާރާއަށެވެ.

ޔޫ.އެން.އާރުޑަބްލިއު.އޭ.އަށް ގަޔާނާ ގެ ޙިއްޞާ ގުޅިފައިވަނީ ޣައްޒާގެ ޙާލަތާއި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ޢާންމުންގެ ޙިމާޔަތަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޖާބައެއް ދިނުމަށް އދ.އިން އިލްތިމާސްކުރާ އިލްތިމާސްތަކާއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަޔާނާ ތާއީދުކުރަނީ ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން މިނިވަންކަމާއި އަމާން ވަޒަނެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޔޫ.އެން.އާރު.ޑަބްލިއު.އޭ.އަށް ގަޔާނާއިން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ މާލީ ގޮތުން ގިނަ އެހީތަކެއް ވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަޔާނާއަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ޙިޔާމަތް ކުރުށް އދ.ން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.

ގަޔާނާގެ ސަރުކާރުން ބަލަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިސްރާއީލަށް ހަނގުރާމައިގެ ހިޔަނިތަކުން ބޭރުން އާ ދުވަހެއް އަންނާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަން ގާއިމުކޮށް މިނިވަން ދެ ގައުމެއްގެ ވިސްނުން ސުލްހަވެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ގަޔާނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް