ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:20
އީޕީއޭގެ ރިސަރޗް މަސައްކަތަށް ގެންނަ "ތިމާވެށި"
އީޕީއޭގެ ރިސަރޗް މަސައްކަތަށް ގެންނަ "ތިމާވެށި"
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ
އީޕީއޭގެ ރީސަރޗް އުޅަނދު "ތިމާވެށި"
އީޕީއޭގެ ރީސަރޗް އުޅަނދު "ތިމާވެށި"ގެ މަސައްކަތް ނިމި ރާއްޖެ ގެންނަނީ
މި އުޅަނދު މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނާނެ
މި އުޅަނދަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ތިމާވެށި"
ކަޓަމަރައިން ޑިޒައިނަށް ފައިބަރުން ބަނދެފައިވާ މި އުޅަނދަކީ 100 ފޫޓްގެ އުޅަނދެއް

އީޕީއޭގެ މޮނިޓަރިން އެންޑް ރިސަރޗް މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބަންނަ އުޅަނދުގެ މަސައްކަތް ނިމި ރާއްޖެ ގެނަމުއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ،

"ތިމާވެށި" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި އުޅަނުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި އިންސްޕެކްޝަން އަދި ސީޓްރައިލް ގެ މަސައްކަތް އީޕީއޭ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން ވަނީ އިންޑިޔާގެ ގޯއާގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކަޓަމަރައިން ޑިޒައިނަށް ފައިބަރުން ބަނދެފައިވާ މި 100 ފޫޓްގެ އުޅަނދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް, ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޑިންގެ އުސޫލުން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ވިޖޭއި މެރައިން ޝިޕްޔާރޑާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ އަދި އިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު މި އުޅަނދުގެ މެއިން ޑެކުގައި 3 މީހުންގެ ޖާގައިގެ 2 ކޮޓަރި ފާހަނަޔާއެކު އަދި ކާތަނެއްގެ އިތުރުން ބަނދިގެއެއް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި މި ޑެކްގައި މަސައްކަތަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖާގައިގެ އިތުރަށް ވެޓްލެބް, ޑްރައި ލެބް, އަދި ޑައިވިން ކޮމްޕްރެސަރ ރޫމެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި އުޅަނދުގެ މަތީ ޑެކްގައި ވީލް ހައުސްގެ އިތުރަށް މާސްޓަރ އަދި އިންޖިނިއަރަށް ހާއްސަ ރޫމަކާއި އިތުރު 4 މީހުންގެ ޖާގައިގެ 3ކޮޓަރި ހުންނާނެއެވެ. އަދ މި އުޅަނދާއެކު އިމަރޖޭންސީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހާއްސަ ޑިންގީއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އީޕީއޭއިން މިހާރު އަންނަނީ "ތިމާވެށި" ގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަޅުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި އުޅަނދު ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންސްޕެކްޝަން އަދި ޓްރަޔަލް ގެ މަސައްކަތްނިމި ރާއްޖެ ގެނެސް އެކަމަށް ބޭއްވޭ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިވަގުތު ބޯޓް އޮތީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވިޖޭ މެރައިން ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާއިރު އެ އުޅަނދު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް