ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 14:05
މުއީނާ ޤައުމީ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ
މުއީނާ ޤައުމީ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ
ފިޓްނަސް ކޯޗަކަށް މުއީނާ
ޤައުމީ ޓީމުގެ ފިޓްނަސް ކޯޗަކަށް މުއީނާ، އަނެއްކާވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!
 
ޤައުމީ ޓީމާއެކު މުއީނާ ޖަޕާނަށް ދާނެ

މުއީނާ މުހައްމަދު (މުއީ) އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީގެ ޗެމްޕިއަނެވެ. އެއީ ވިދިވިދިގެން 13 އަހަރު ޤައުމީ ތަށި ހޯދި ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަނެކެވެ. ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދި ކާމިޔާބު ކެރިއަރަށްފަހު އަދިވެސް ހުރީ ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައެވެ.

އެއީ މިހާރު އަނިޔާވާ ކުޅުންތެރިން ފިޓްކޮށް އަލުން ދަނޑަށް ނެރޭ ޓްރެއިނަރެކެވެ. ޕާސަނަލް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޓްރެއިނަރެކެވެ. އަދި ޓީމްތަކުގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެކެވެ. ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޓީޓީ ރެކެޓް ދޫކޮށްލިފަހުން ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމާއި, 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމްގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. އެޓީމްތަކާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމް ފިޓްކުރުމުގައިވެސް ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މުއީނާއަށް ލިބިފައިވާ އިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ބޭނުންކޮށްފިއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގައި މުއީނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބޮޑެވެ.

މުއީނާ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗު އަދި މެނޭޖަރާއެކު

އޭގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި ސީނިއަރ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އަނިޔާވެ, އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގައިވެސް މުއީނާ އަދާކުރީ ވަރަށްބޮޑު ދައުރެކެވެ. މިސީޒަންގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައީ ޕާސަނަލް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން މުއީނާ ކޮށްދިން މަސައްކަތްތަކާއެކުއެވެ. އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ވެސް އެނބުރި އަންނަން އެހީވީ މުއީނާއެވެ. އަލީ ނާޖިހުއާއި, މުޙައްމަދު ޖައިލަމް (އޮގީ)އާއި އަހުމަދު އައިހަމް (އަހުއްކޮ)ވެސް އެނބުރި އައީ މުއީނާ ކައިރިން ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އަނިޔާވުމާ ހަމައަށް ޤައުމީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި އަކުރަމް އަބުދުލްޣަނީ (އަކޫ)ވެސް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ހޯދަނީ މުއީނާ ކައިރިންނެވެ. އެކުޅުންތެރިން ދަނޑަށް އެބުރި އަންނަނީ މުއީނާގެ ފިޓް އެމްވީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށް އިތުބާރު ހޯދައިގެން ކުރިއަށްވުރެ މާވަރުގަދަކޮށެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ މުއީނާއަށް މިއަދު ޚާއްޞައީ އަދި މުހިއްމީވެސް ސީނިއަރ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ފިޓްކޮށް ބޭއްވުމެވެ. ޤައުމީ ޓީމްގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން ޤައުމީ ކިޓްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑަށް ނިކުތީ ތާރީޚުންވެސް ޖާގަ ހޯދަމުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގައި ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ ރޯލް އަންހެނަކު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެޝަރަފް ދިވެއްސަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ލުބުމަކީ ހުރިހާގިތަކުންވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ.

ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް. އަދި މިފީލްޑް ގައި ކުރިއަށްދާން ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް އަދި ޝަރަފެއް.
މުއީނާ މުޙައްމަދު/ ޤައުމީ ޓީމްގެ ފިޓްނަސް ކޯޗު

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު މުއީނާގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާއަކީ ޞަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. ސަރަހައްދުން ބޭރުން ޓީމްތައް ބައިވެރިކޮށްގެއް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. މިފަހުން އިންޑިޔާއިން އެޤައުމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް ބައިވެރިކުރާ ސާފްގެ މުބާރާތެވެ. ދިވެހިން ރަން މެޑަލް ހޯދަން އެންމެ އެދޭ އެއް މުބާރާތެވެ.

އެމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޖޫން މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ޤައުމީ ޓީމް ޖަޕާނުގައި ކޭމްޕް ކުރަން ފުރާނީ މުއީނާއާ އެކުގައެވެ. މިއީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި ކުޅިވަރަށްވެސް ޚާއްޞައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް