ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:17
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅީ 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ނޯޓިސް ދީފި
 
މީގެކުރިން މޭއި މަހުގެ 15 ދުވަހުވެސް ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެމަނިކުފާނަށް 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައި ކަަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މީގެކުރިން މޭއި މަހުގެ 15 ދުވަހުވެސް ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށްފަހު މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާއި އެކުގައެވެ.

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅީ މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބައި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ބެލި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ އިމުން ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ޝާހިދުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޗާގޯސްގެ ސަރަހައްދީ އިމާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި