ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:47
މިނިސްޓަރު އިމްރާން
މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
61 ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުން
61 ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުން: "ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ވަނީކޮށް ނިމިފައި" - އިމްރާން
 
ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަރާތުން
 
61 ރަށުގައި އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވަނީ ކޮށްފައި
 
ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ

މީހުން ދިިރިއުޅޭ 61 ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ކޮށް ނިމިފައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ރިޔާޒް ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ 61 ރަށުގައި އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރެއިން، ތ.ތިމަރަފުށި އަދި ތ.ވޭމަންޑޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ދެ ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާތީ މި 2 މަޝްރޫޢު މި އަހަރު ފަށާނެތޯ އާއި އެ ރަށްރަށުގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ ކޮބާތޯ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޤާއިމްވެ ތިބި ރަށްރަށުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ މެދު 2021 ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ރާވާފައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ކަމަށާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 2023ގައި ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢު އަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ 15% މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ވެސް އެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސްގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަަމަށާއި އުންމީދަކީ މި އަހަރު ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން ހަމެޖެހިގެން ދިއުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކަމަށްވުމާ އެކު އެކަމަށް ވަކި ތާރީހެއް ދެއްވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ބެލެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ދިޔައީ ފައިނޭންސްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު އެއްބަސްވެވިފައި އޮތީ ރާއްޖެއިން ދައްކަން ޖެހޭ 15% ދެއްކުމުން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ ބާރު ހިނގާ ކަމަކަށް ނުވުމުން މިހާރު މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހެއް ދޭން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވުމުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ މަޝްރޫޢު ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމެން ނެތް އިރު އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭރު ވިދާޅުވި ސަބަބާމެދު އާޒިމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެކަމަށް ޖަވާބުދެއްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އޭރު މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ "ޢައިބު"ގައިވާ ކަންކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގައި އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވަނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަސައްތަކާމެދު ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މެންބަރުން ސުވާލުކުރައްވާފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ 61 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ވާތީ އެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފެށޭނީ އެގްޒިމް ބޭންކުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިނޭންސިން ލިބުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް