ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 08:31
ަޙްމޫދު އަބޫ ކަރީމް؛ އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ ކާރު ދޮވެދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުން
އާމްދަނީ ހޯދުން
ޙަލާލު ޢަމްދަނީއަކާއެކު ޢަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ހަޑި މަސައްކަތެއް އޮންނާނެތަ؟
މަޙްމޫދު، ތަންތަނަށް ގޮސްގެން ކާރު ދޮވެދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށީ މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން
ސައިކަލަށް އަރައިގެން، ވެރިރަށް ޤާޚިރާގެ މަގުތަކުގައި މަޙްމޫދު އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވަނީ "ވައިކަން" ފިލުވާލަން ފިނި ބުރު ޖަހާ އުސޫލަކުން ނޫން

ވިސްނާވެސް ނުލެވި ތިއްބާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެކި ކާރިޘާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ސީދާ ގޮތުން ކޮށްފައި ވަނީ އާންމު މީހާގެ ދިރިއުޅުމަށޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. މީގެ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ އާމްދަނީއަށް އޭގެ ޒާތުގައި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވިއެއް ކަމަކު، ދިރިއުޅުމުގެ ޛަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ ޚަރުދަތައް ބޮޑުވެގެން ދަނީ ބަލަބަލާ ހުއްޓާއެވެ. ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތި، އާންމު ރައްޔިތު މީހާއަށް ޖެހެނީ، އިތުރު ގޮތް ގޮތުން ފައިސާ ހޯދާށެވެ. ބައެއް މީހުން މަގުން ކަސިޔާރު ވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ހަލާލު އާމްދަނީއެއް ހޯދަން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަ އުޅެއެވެ. އެފަދަ އެކަކީ މިޞްރަށް އުފަން، މަޙްމޫދު އަބޫ ކަރީމްއެވެ.

ސައިކަލަށް އަރައިގެން، ވެރިރަށް ޤާޚިރާގެ މަގުތަކުގައި މަޙްމޫދު އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވަނީ "ވައިކަން" ފިލުވާލަން ފިނި ބުރު ޖަހާ އުސޫލަކުން ނޫނެވެ. އެއީ އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދަން އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ސައިކަލް ޓެކްސީ ކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. މަޙްމޫދުގެ މަސައްކަތަކީ، ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި އަވަދި ނެތި އުޅޭ މީހެއްގެ ކާރު ދޮވެ ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމެވެ. މަސައްކަތް ހޯދަނީ، އޮފީސްތަކާއި ގޭގެއާއި އެނޫންވެސް އެކަހަލަ ތަންތަނަށް ގޮސްގެންނެވެ. ތަނެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރެ، އެތަނަށް މީހަކު އައިއްޔާ މަސައްކަތެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ހުރެގެންނެއް ނޫނެވެ.

ކާރު ދޮންނަން ބޭނުންވާނެ ސާމާނާ، މި ސައިކަލަކީ އަހަރެން ގަތް އެއްޗިހި. މަސައްކަތް ކުރީ، ވީހާވެސް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސާލަން. ކަސްޓަމަރުންގެ ގާތަށް ގޮސް، އަހަރެންގެ މަސައްކަތް އެމީހުންނަށް ތަޢާރަފުކޮށްދެން. އެންމެ ފުރަތަމަ، މީހުންގެ ރުހުން ހޯދަން މާ ފަސޭހައެއް ނުވި. އަހަރެން މި ދެނީ އަސްލު ޚިދުމަތެއް ކަން ބަލައިގަންނަންވެސް ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫވި. އަހަރެން ދަން މީސް މީހުންގެ ގެއާއި، އޮފީސްތަކާއި، ކުލަބު، ޖިމް، މިހެން ގިސް، އެކަހަލަ ހުރިހާ ތަކަށް. ކަސްޓަމަރު، ކޮންމެވެސް ކަމެއްގަ އަވަދިނެތި އުޅޭ އިރު، އަހަރެން އެމީހުންގެ ކާރު ދޮވެދެނީ. އެމީހަކު އެކުރާ ކަމެއް ނިންމާފަ އަންނައިރު، ކާރު އޮންނާނީ ދޮވެ، ސާފުކޮށްފަ. ދެން އޭނާ ދަނީ އަހަންނަށް އުޖޫރަ ދީފަ. ނަގުދު ފައިސާ ދޭ މީހުންނާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންވެސް އުޅޭ.
ަޙްމޫދު އަބޫ ކަރީމް؛ ކާރު ދޮވެދޭ މީހެއް

ޢުމުރުން 35 އަހަރު ވީ އިރު، 2 ދަރިންގެ ޒިންމާދާރު ބައްޕައެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މަޙްމޫދު، ތަންތަނަށް ގޮސްގެން ކާރު ދޮވެދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށީ މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބިންދާލި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ބިޔަ ރާޅުގެ އަސަރު، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ރެސްޓޯރަންޓުގެ ވިޔަފާރިއަށް ފޯރި ހިސާބުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެނުވި މާލީ ހީނަރުކަމުގައި ސަލާން ޖަހަން ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ނުކުތުމުގެ ބަދަލުގައި މަޙްމޫދު ވިސްނީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކުރާށެވެ. ތަންތަނަށް ގޮސްގެން ކާރު ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުން ވީ، އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ މާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ސާބިތު ކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލައިގަންނާނެ މަސައްކަތެކެވެ.

މީ، ވަރަށް ޢަޒުމް ވަރުގަދަ މީހެއްގެ ތަނަވަސް ޚިޔާލު. އެއީ އަހަރެން ދެކޭ ގޮތް. ޢަޒުމް ވަރުގަދަ މީހެއްގެ ޚިޔާލު މީ. އޭނަގެ ޢާއިލާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭން، ވަރަށް ޤަދަރުކޮށް، އިޚުތިރާމް ކުރެވޭ ޚިޔާލެއް މީ.
މުސްޠަފާ ހާޝިމް؛ ކަސްޓަމަރެއް

އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަޙްމޫދު މަސައްކަތް ފެށީ އާދައިގެ ސައިކަލެއްގައެވެ. ކާރު ދޮވުމަށް ބޭނުން ކުރީވެސް އެންމެ އާދައިގެ އާލާތްތަކާއި ސާމާނުތަކެވެ. އެހާ ހިސާބުން ނިންމާލީކީ ނޫނެވެ. ބިނާ ކުރަނިވި ވިސްނުމުގެ ބޭނުން ކޮށް، ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޭނާ އިޚްތިޔާރު ކުރި ރާސްތާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލިއެވެ.

އަހަރެން ބޭނުން، ޒުވާނުންނަށް މެސެޖެއް ދޭން. ޒުވާނުންނަށް ވާނެ. ދެވެން އޮތް ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ދީގެން، ޙަލާލު ގޮތުގަ ޢަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވިދާނެ، މުޖުތަމަޢަށް އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން އެއީ.
މަޙްމޫދު އަބޫ ކަރީމް؛ ކާރު ދޮވެދޭ މީހެއް

ޢަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކާ، ވަކި ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ތިބާ ކުރި މަސައްކަތް ނޫނީ ނުކޮށް ހުންނާކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ. ޖާނުގައި ވަރުހުރެ، ދެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އެކަމަކަށް ތަން ދޭ ނަމަ، ޙަލާލު ގޮތުގައި އާމްދަނީއެއް ހޯދަން ކުރާނެ ހަޑި މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ ކަން، މަޙްމޫދު އެ ދަނީ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ސާބިތު ކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް