ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:09
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު
ކަރެކްޝަންސް
ގައިދީންނަށް ކުރާ ޚަރަދު
ކޮންމެ ގައިދީއަކަށް ކުރި ޚަރަދު ނިސްބަތުން 20،000ރ. އަށް އަރާ: ސީޕީ
އެކި ސަބަބުތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ ނިސްބަތުން 45 މީހުން
މަހަކު 64 މީހުން އެމްސީއެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނޭ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ ގައިދީއަކަށް ކުރި ޚަރަދު ނިސްބަތުން 20،000 ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 27 ވަނަ ބެޗުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޖަލަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ އެވެރޭޖްކޮށް ކޮންމެ މަހަކު 64 މީހުން އެމްސީއެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަންނައިރު، ޖަލުން އެކި ސަބަބުތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ ނިސްބަތުން 45 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން މީހެއްގެ ބޮލަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނު މިންވަރު 20،000 ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ ބޮޑު ހޭދަ އާއި މިކަމުން ހާޞިލްކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ނަތީޖާ އަދި ހެޔޮ ބަދަލު ދައްކައިދޭން ޖެހޭކަމުގައި ކޮމިޝަނަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން، ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ހިންގާ ކޯސްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުޙާތަބްކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ، ޒާމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، ގިރާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމެއް ގިރާކުރެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަށް ކަރެކްޝަންސްގެ ތަމްރީންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އައިކޯސްޓްގެ އޮފިސަރުން އުފުލާ ބުރައާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު ފާހަގަކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ ލިބެންހުރި މަދު ވަޞީލަތްތަކަކާއެކު ފާއިތުވި ތިން އަހަރު އައިކޯސްޓްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް