ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:46
އަނަސް
އަނަސް
ރާއްޖެއެމްވީ
12 މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތުން
12 މެމްބަރުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ނޫން - އަނަސް
އަބަދުވެސް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި
އަނަސް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތަކީ ޕްރައިމަރީއަކުން ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއް ކަމަށް

މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުން, މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީން) ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެ ޕާޓީއަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ނޫންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު, އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަނަސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އަނަސް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތަކީ ޕްރައިމަރީއަކުން ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްކަމަށާއި، އެއީ އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ފަރިތަކުރަމުން އައި ނިޒާމުކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވީ ޕާޓީގެ އެންމެ މަގުބޫލް ދެ ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންވެސް ކުރިއަށްދިޔައީ ވަރަށް ފޯރީގައިކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހު ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާއިރު، އެފަދަ ޕްރައިމަރީތަކުގެ ކެމްޕެއިންތަކުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދޭނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަބަދުވެސް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރައްވައި، ޕާޓީއާ އެކުގައި ތިއްބަވާކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަދު ފަހަރެއްގައި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ބަލައިނުގަންނަވާ ކެނޑިޑޭޓުންވެސް ތިއްބަވާކަަން އަނަސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެފަދަ ފަހަރުތަކުގައި އެ ކެނޑިޑޭޓުން ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާއި، ކެނޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތައްވެސް ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަނަސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއާމެދު ބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނަސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ފުރިހަަމަ އެއްބާރުލުންވެސް ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އަނަސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ)، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު)، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ)، ގދ. ގައްދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަހްމަދު ޒާހިރު، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން، އަދި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި