ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:24
ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ޑަބްލިއުޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް
ޑަބްލިއުޑީސީން އިސްތިއުފާދޭ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރު: އިލެކްޝަން
 
ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން، ގޮނޑި ހުސްވާތާ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ
 
އަންނަ ޖޫން މަހު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައިއިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ)ން އިސްތިއުފާދޭ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަން، ޝަހުލާ އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަހަކުހެން ޑަބްލިއުޑީސީއަށް ހޮވޭ މީހުން އިސްތިއުފާދޭ ކަމަށެވެ. އެކަން އާއްމުވެފައިވާތީ، އެކަން ވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ ސާފުކުރުމަށް އިލެކްޝަނުން އިސްވެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާނެކަަމަށް ޝަހުލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި، ލިބޭ އުޖޫރައާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިސްތިއުފާދޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ކައުންސިލްތަކާ ޑަބްލިއުޑީސީއާ އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވުމުންނާއި، އެހެން މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްވެސް އިސްތިއުފާދީފައިވާކަަމަށް ޝަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ)ގެ ބައި އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާގޮތަށް، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިވެގެންދިޔަކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް އެއީ ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކަމަށް ޝަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގާތާ ލަސްވެގެން 365 ދުވަސް (1 އަހަރު) ތެރޭގައި، އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަންނަ ޖޫން މަހު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައިއިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް