ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:19
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ މަސައްކަތް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން މިހާރު ބަލަމުންދަނީ 428 މައްސަލަ
 
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަަހަރު
 
2010ން ފެށިގެން ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް އައީ ކުރަމުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން މިހާރު ބަލަމުންދަނީ 428 މައްސަލަކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރު، އާއިޝަތު ޖަޒްލީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 400ށްވުރެ މަތިކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޔުނިޓުގައި 93 ކުދިންގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އެސެސްމެންޓް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓުގައި 304 ކުދިންގެ މައްސަލަ، އަދި ޑައިވަރޝަން އެންޑް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ޔުނިޓުން 31 ކުދިންގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެންމެ ގިނަ ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެސެސްމެންޓް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓު ޔުނިޓުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑައިވަރޝަން އެންޑް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ޔުނިޓުގެ ދަށުންވެސް، އަދި އެހެނިހެން ޔުނިޓުތަކުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހައްވާ ޒިމްނާ ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ ފަރާތުން ކުށެއް ކުރެވުމުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ފަރާތުން އަހުލާގީ މައްސަލައެއް ފެނުމުން، އެ ކުދިން ލޭބަލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުދިންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްޖަކު ގަހަކުން އެއްޗެއް ބިނުން، ނޫނީ ކުއްޖަކު އެހެން ކުއްޖަކު ކޮއްޕާލުމުން ގެއްލުމެއްވުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، އެފަދަ ކަމެއް ވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އުޅުން މުހިންމުކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ދަނީ ބަލަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 15 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން އެފަދަ އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ އަމަލެއްގެ ޒިންމާ އެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިން ނަގަން ޖެހެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަަހަރުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2010ން ފެށިގެން ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް އައީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ، 2019 ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަންފެށި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއެކުގައެވެ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ ކުދިންނާއި، ކުށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކުދިން އަނބުރައި މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް