ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 09:41
އިފްރާހް މުޙައްމަދު އޭނާ ހަދާފައިވާ ބެލްޓެއް ދައްކާލަނީ
ޔަމަނުގެ އަންހެންވެރިން
ޔަމަނުގެ އަންހެންވެރިންގެ މިނިވަންކަމާއި ކަމަރާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް؟
މި ކަމަރުތަކުގައި ފަރުމާތައް އަޅަނީ ރަން ނުވަތަ ރިހީގެ ރޮދިތަކުން
މި ކަމަރު އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ފިރިހެނުން

ބެލްޓު ނުވަތަ ކަމަރެކޭ ބުނެފިނަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ސިފަވެގެން ދާނީ ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް، ހަނގުރާމައިގެ ނާމާން ތޫފާނުގައި ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ޔަމަނުގެ އަންހެންވެރިންނަށް، މި ކަމަރަކީ އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މިއީ އެމީހުންގެ އާމްދަނީގެ މަސްދަރެވެ. މާޒީއާ ގުޅާލަދޭ ވާފަށެވެ. އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، މިނިވަންކަމުގެ ހިންދެމިލުމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

ޔަމަނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ސަންއާއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންހެނުން ޖަމާވެ ތިބީ، ޔަމަނުގެ ޘަޤާފަތާ ގުޅިފައި ވާ ހާއްސަ ކަމަރު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރާށެވެ. މި ކަމަރު އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އެއީ "ޖަމްބިޔާ"އޭ ކިއާ، އަރިއަކަށް ބަޅުވެފައި އޮންނަ ޚަންޖަރެއް، ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ޔަމަނުގެ ތާރީޚުގެ އެތައް ހާސް އަހަރަކާ ގުޅިފައިވާ"ޖަމްބިޔާ" ލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކަމަރަކީ ފަރުމާގެ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ޚައިބަތު ދައްކުވާދޭ ކަމަރެކެވެ. ދިވެހިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ، މާޖަހާ އުސޫލުން އެމްބްރޮއިޑަރީގެ ހިތްގައިމުކަން ދައްކުވާދޭ، ފަންނުވެރި އުފެއްދުމެކެވެ. 

މި ކަމަރުތަކުގައި ފަރުމާތައް އަޅަނީ ރަން ނުވަތަ ރިހީގެ ރޮދިތަކުންނެވެ. ކަމަރުތަކުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ފަރުމާތަކަކީ، ޢާއިލާތަކުން އެތައް ޖީލަކަށް ގެންގުޅޭ ފަރުމާތަކެކެވެ. އެއް ޖީލުން ޒުވާން ޖީލަށް ހިބަކޮށްދެމުން ދިޔަ ފަރުމާތަކެކެވެ.

ކަމަރު ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން، އިފްރާހް މުޙައްމަދު ބުނީ، މި މަސައްކަތް ދަސްކުރަން ބޭނުންވެގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް އެބަ ލިބޭ. ޔަމަނުގެ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން އެބަ އާދޭ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކަމަރު ހަދާ ކުލާހާ، ކައްކާ ކުލާހުގަ ބައިވެރިވާން. މީ އަންހެންވެރިންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމަކަށް ވެއްޖެ. އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، އަތްމަތި ތަނަވަސްކޮށްލަން. އެހެންވެ، މާލީ މިނިވަންކަން ހޯދާލަން، ޔަމަނު އަންހެނުން މިޞްރާބު މި ޖެހީ އަތްތެރި މަސައްކަތާ ދިމާއަށް. މި މަސައްކަތުން، އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ފުއްދާލެވޭ. ފިރިމީހާއާއި ޢާއިލާގެ ކަންކަމަށް އެހީވެވޭ. ގިނަ ބައެއްގެ އަމާޒު ހުރީ ޘަޤާފީ ކަމަރު ތައްޔާރުކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަން. މީގެ ކަމަރެއް ހަދާލަން ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއް ވަރު ނަގާނެ.
އިފްރާހް މުޙައްމަދު؛ އަންހެނުންނަށް އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ މީހެއް

ކަމަރު ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ބުރަ، އަދި އެހާމަ ކަވި މަސައްކަތެކެވެ. ޘަޤާފީ ފަރުމާތަކަށް ކަމަރު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބައެއް ފަހަރު އެތައް ހަފުތާއެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ތައްޔާރު ކުރާ ބައެއް ކަމަރުތަކަކީ، މެޝިން ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަރުތަކެކެވެ.

ޔަމަނުގެ ޘަޤާފީ ފޭރާން ވިއްކާ ދޭސީ ބާޒާރެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް އުޅުނު އެކަކީ، މުޙައްމަދު ނުވައިރާއެވެ. ނުވައިރާ ވަނީ، އަމިއްލަ އަތުން ހަދާފައި ހުންނަ ކަމަރާއި، މެޝިން ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ކަމަރުތަކުގެ ތަފާތު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާން ކޮށްދީފައެވެ.

ތެދެއް، މެޝިންތަކާ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހާހުން ކަމަރު ހެދިދާނެ. އެކަމަކު، އަތްތެރި މަސައްކަތުން މި ހަދާ ކަމަރު، މިއިން ކަމަރެއް ހަދާލަން ބައެއް ފަހަރު މަހެއް، ދޮޅުމަސް، ނޫނީ 2 މަސްވެސް ނަގާފާނެ. އެކަމަކު، ފެންވަރު މާ ރަނގަޅުވާނެ. ފެހުމުގެ ފެންވަރާ، ބޭނުން ކުރެވޭ މުއްދަތަށް ބެލިއަސް މާ ރަނގަޅު. ކިތަންމެ އަހަރެއް ވަންދެން އެޅިއަސް، އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ.
މުޙައްމަދު ނުވައިރާ؛ ކަސްޓަމަރެއް

އެއް ގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން، އާރާއި ބާރުގެ ރަމްޒަކަށް ވެފައި ވާ މި ކަމަރުގެ އަގުތައް އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10000 ޔަމަން ރިޔާލާއި 1 ލައްކަ ޔަމަނު ރިޔާލާ ދެމެދުގައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް ޑޮލަރާއި 150 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެކެވެ. މި އަގުތައް ބަރޯސާވަނީ، ކަމަރު ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރި ރޮއްޖާއި، އެ ކަމަރެއްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލަން ހޭދަވީ ވަޤުތުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް