ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:34
ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސް
ހުޅުމާލޭ ޒަމާނީ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކުގައި ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްއެއް ގާއިމުކުރަނީ
 
މިތަން ހިންގާނީ އަރބަންކޯ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ބީސީސީ ގުޅިގެން

އަރބަންކޯއިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދީ، އެތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގައި ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްއެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ކޯ-ވަރކިން ސްޕޭސްއެއް ހަދައި، ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަރބަންކޯ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގުޅިގެންނެވެ.

އަލަށް ފަށައިގަންނަ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރާ މި ކޯ-ވަރކިން ސްޕޭސްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަރބަންކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނީޒާ އިމާދެވެ. އަދި ބީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒްލީނާ ފާކިރެވެ.

Advertisement

ރެޑްވޭވް މެގަމޯލް ފަހަތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކަކީ ރާއްޖެގައި ތަރައްގީކުރާ ފުރަތަމަ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު، އެތަނުގައި ހަދާ ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ މިފަދަ ދެވަނަ ތަނެވެ. ކޯ-ވަރކިންގ ސްޕޭސްއެއްގެ އިތުރަށް، މި ކޮންޓެއިނަރ ޕާކުގައި އިތުރަށް ދެ ކެފޭވެސް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފަށައިގަންނަ ވިޔަފާރިތަކަކީ ވަކި އޮފީސް ސްޕޭސްއެއް ހިންގުމުގެ ބުރަތައް އުފުލަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވެފައި ނުވާނެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވާއިރު، އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ މަސައްކަތްކުރަން އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ ކޮންޓެއިނަރ ޕާކުގައި މިފަދަ ތަނެއް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީއާއި، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށްވެސް މަގުފަހިކުރުންކަން އަރބަންކޯއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް