ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:56
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: ސަރުކާރު
 
މިއަދު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނީ ދަރިވަރުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުން
 
އއ އަދި އދ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައިވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދޭ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އުމްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި މިހާރު ފެންނަމުންދާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ސްކޫލުތަކުގައި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައެވެ. އއ އަތޮޅާއި އދ އަތޮޅަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، މި ދެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައިވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އއ އަތޮޅަށް ބަލާއިރު، މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފެރިދޫ ސްކޫލުގެ 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، މާޅޮހުގައި 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، ރަސްދޫގައި، އއ އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް މަސައްކަތާއި، އުކުޅަހު ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.

އދ އަތޮޅަށް ބަލާއިރު، މަންދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، އދ. ފެންފުށީ ސްކޫލުގެ 4 ކްލާސްރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، މާމިނގިލީ, އދ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް) އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ. މަހިބަދޫ ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ނިމިފައިވާއިރު، ދަނގެތީ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް ކުރުމާއި، ދިގުރަށު ސްކޫލުގެ 3 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ އިންވެސްޓްތައް ކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިއަދު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނީ މި ތަރައްގީގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުން ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިރު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭގެ (ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލުތަކުގަ) އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް މާބޮޑަށް ގާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތް. ވަރަށް ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގޮތުގަ ބައެއް ސްކޫލުތައް ހިންގި ޒަމާނުގަ، އޭރު ފުދުންތެރި އާއިލާތަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީގަ ރައްޔިތުން ސްކޫލުތަކުގެ ގޮތުގަ ތަރައްގީކުރެވުނު ސްކޫލްތައް، އޭރު ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފަ ހުރި. ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ މާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއްނުވޭ. ގިނަ ސްކޫލްތަކުގަ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް ނެތް. މިސަރުކާރުން މިދަނީ އެމަސައްކަތް ކުރަމުން.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތާއި، 1 ރަށުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލަކަށް 45000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމާއެކު ޓީޗަރުންގެ ރޭންކް 7ށް ބަދަލުވާގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ފުރަތަމަ ލެބް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި