ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 21:48
މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
ތަރައްގީއަކީ ގައުމުގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ޒާތަށް އަންނަ އިލްމީ ކުރިއެރުން: ރައީސް
 
މިއަދު ގައުމު އޮތް ހާލަތަށް ވިސްނައި، މާދަމާ ގައުމު ގެންނާނެ ހާލަތު ތަސައްވަރުކުރާނީ ލިބިފައިވާ އިލްމީ ގާބިލުކަމުން
 
ތައުލީމުން އެމީހެއްގެ ސިކުނޑި މުއްސަނދިވާވަރަކަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ކުރާ މަންފާ ބޮޑުވާނެ
 
ގައުމީ ޚިދުމަތަށް ނިކުތުމަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް

ގައުމަށް އަންނަ ތަރައްގީއަކީ ގައުމުގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ޒާތަށް އަންނަ އިލްމީ ކުރިއެރުންތައް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތައުލީމީ ރޮނގުން ދަރިވަރުން ހޯދި ނަތީޖާއާމެދު ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިވެތި އަޚުލާގާއި ތައުލީމުގެ މަތީގައި އެ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދިޔުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ތައުލީމީ ރޮނގުން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، އާއިލާ ފަޚުރުވެރިވާ ކުދިންތަކަކަށް ވުމަށް ރައީސް ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުން އެންމެ ގާބިލް ރޮނގަކުން ކުރިއަށް ދިޔުން މުހިންމު ކަމަށާއި، މިއީ ކުރިމަގަށް އަމާޒު ހިފަންވީ ދުވަސް ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޚިދުމަތަށް ނިކުތުމަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، މިއަދު ގައުމު އޮތް ހާލަތަށް ވިސްނައި، މާދަމާ ގައުމު ގެންނާނެ ހާލަތު ތަސައްވަރުކުރާނީ ލިބިފައިވާ އިލްމީ ގާބިލުކަމުން ކަމަށެވެ.

ތައުލީމުން އެމީހެއްގެ ސިކުނޑި މުއްސަނދިވާވަރަކަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ކުރާ މަންފާ ބޮޑުވާނެކަމަށާއި ސްކޫލުތަކުގައި ޒަމާނީ ތައުލީމު ދެވޭނީ ޓީޗަރުންނާއި ހިންގަން ތިބޭ މީހުންގެ ގައިގައި އިލްމީ ގާބިލުކަން ހުރެގެން ކަމުގައިވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސްކޫލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ހެލްތު އޮފިސަރުންނާއި ކައުންސިލަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. މިދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލާއި މަދަރުސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާކަމަށާއި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ހަރުލެއްވުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ކުރާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އުންމީދުގައި ހަގީގީ ކުލަޖެހެން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް