ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:59
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރުން ކުޅުނު މެޗެެއްގައި ނިޒާމްބެ ބެންޗުގައި
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރުން ކުޅުނު މެޗެެއްގައި ނިޒާމްބެ ބެންޗުގައި
އަޙުމަދު އިޒްމީމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބޭނުންވަނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން، ބިދޭސީ "ބޮލެއް" ނޫން: ނިޒާމްބެ
 
ބުރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނެއް ނުލިބޭ

އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، ބިދޭސީ "ބޮލެއް" ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ނިޒާމްބެ މިހެން ބުނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި ކުލަބު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިއީ ލީގު ބްރޭކަށް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ބުރުން ކުޅޭނެ ފަހު މެޗެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ބްރޭކަށް ދިޔުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ނިޒާމްބެ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބުރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންކަމުން ދިގު ލީގެއް ކުރިއަށްދާއިރު، ޚާއްސަކޮށް ކުރިން ދެ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އިތުރު ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ނިޒާމްބެ ބުނީ، ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވާއިރު، ދެން ހޯދަން ޖެހޭނީ ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގައި ޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓުން ކުރިން ފާހަގަ ކުރި ގޮތަށް، ބިދޭސީ "ބޮލެއް"ގެ ބަދަލުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ދެކެއެވެ. ނިޒާމްބެ މިހެން ބުނީ މިހާރު ލީގުގައި ޓީމުތަކަަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާއެކު އެވެ.

ޓީމަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވޭ، އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް ތެދުތެދަށް ބުނާކަމަށް ވަންޏާ، ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވަނީ. ބިދޭސީ ބޮލެއް ނޫން ބޭނުންވަނީ. އެ ވިސްނުމުގައި ޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓުން ކުޅުންތެރިން ގެންނަކަމަށް ވަންޏާމުން އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، މިވަގުތަށް ހަމަ.
މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) / ބުރުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ވެލެންސިއާ މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، މިވަގުތު ބުރު ޓީމު އޮތީ އެ މެޗަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބުރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ހަމްދާން އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ނުކުޅެވުމީ ދަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް ވެލެންސިއާ ޓީމު އެކުލެވިގެން، ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ނެތި ލީގަށް ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް، ނިޒާމްބެ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެ މެޗު ބުރަށް ފަސޭހައެއް ނުވާާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވެލެންސިއާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ އެއް މެޗަށްވުރެ އަނެއް މެޗު ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތްކޮށް، އެކަން ދައްކަމުން ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ވެސް އެކަން ފެނުނު ކަަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން އެ މެޗުގެ 43 ވަނަ މިނެޓާ ހަމައަށް ދިޔަ އިރު ވެސް ވެލެންސިއާ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސްކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަށްވުރެ، ބުރު މެޗުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، ބުރުން މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނީ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވެލެންސިއާ ޓީމަކީ ފަސޭހަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވެއްޖެ ނަމަ، އެ މެޗު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޤަބޫލު ކުރަނީ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ތައްޔާރުވާނީ ސީރިއަސްކަމާއެކު ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ބްރޭކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ބުރުން އެ ލިބޭ ބްރޭކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ބްރޭކުގައި ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ކުރިއަސް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ލީގުގައި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް ކުރިމަތިލައި، ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ މި ފާއިތުވި ދުވަސް ކޮޅުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮތް ކަމަށެވެ. ނިޒާމްބެ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެ ބްރޭކަށް ފަހު ބުރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަމުގެ ވެސް އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ބުރަކީ އައު ސީޒަނަށް ތިން ވަނަ އަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ޓީމެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ބުރުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތަކަށްވީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ދެ ވަނަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކޮށް ބުރު ވަނީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ. ދިވެހި ލީގުގައި ބުރުން ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް