ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 23:21
އިންޑިޔާގެ ޓެރިޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު
އިންޑިޔާގެ ޓެރިޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު
ވަޔަން
ފިލްމު ޓުއަރިޒަމަށް ކަޝްމީރު ހުޅުވާލުން
ކަޝްމީރުގެ އިތުރު 300 ތަނެއް ފިލްމު ކުޅުމަށް ހުޅުވާލަނީ
 
ކަޝްމީރުގެ މަންޒަރުތަކެއް ނެތްނަމަ ހިންދީ ފިލްމު ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ކުރިން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރި

ސްނޯ ފަރުބަދަތަކާއި ހިމޭން ސާފު ކޯރުތައް، އަދި މާމެލާމެލީގެ ބަގީޗާތަކުން ފުރިފައިވާ ރީތި ކަޝްމީރުގެ އެއްބައި ކަމަށްވާ ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަކީ، ފިލްމު (ޚާއްސަކޮށް ހިންދީ ފިލްމު) އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އެތަނެއްގައި އެމީހުންގެ ފިލްމުތައް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އެއްތަން ކަމަށް ވާއިރު، އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ފިލްމް ޝޫޓްކުރެވޭނެ އިތުރު 300 މަންޒިލް ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުން ކަނޑައެޅި ޚަބަރެވެ. އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރަނީ ފިލްމު ޓުއަރިޒަމް އަލުން އާލާކުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގެ ދަށުންނެވެ.  

ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފާއިތުވި އެއްއަހަރު ތެރޭގައިވެސް 200 ޝޫޓިންގ އެސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިލްމާއި ވެބް ސީރީސް އަދި ޑްރާމާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ތަރި ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމެއްވެސް ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގައި ވަނީ ނަގާފައެވެ. އެތަނުގެ ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުގައި ފިލްމް ކްރޫތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އަދި ގިނަ އިދާރާތަކަށް ދާން ނުޖެހި، އެންމެ ތަނަކުން އެ ހުއްދަ ލިބޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަ ޖައްސައިދީފައެވެ.

60ގެ، 70ގެ އަދި 80ގެ ހިންދީ ފިލްމުތަކުގައި ކަޝްމީރުގެ މަންޒަރުތަކެއް ނެތްނަމަ ފިލްމު މުޅިން ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ. މިހާރު އިންޑިޔާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓުއަރިޒަމުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ފިލްމުތަކުގެ މެއިން ސްޓްރީމަށް ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު އަނެއްކާވެސް ވެއްދުން ކަމަށް ވެއެވެ. ފިލްމް ކުޅެވޭނެ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި، އަލަށް ހުޅުވާލެވުނު ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އޯފްބީޓް މަންޒިލްތަކާއި، ދީނީގޮތުން މުހިންމުކަންދެވޭ ތަންތަނާ އެޑްވެންޗަރ ޓްރެކްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ތަންތަން އިންޑިޔާގެ އެތެރޭގައާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ދާދި އަވަހަށް އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށާނެކަމަށް ވެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ޓުއަރިޒަމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އިންޑިޔާއިން ކެމްޕެއިންތަކެއް ފަށާފައިވާއިރު ކަޝްމީރުގައި މި މަހު މުހިންމު، ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުމެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ ޖީ20ގެ ބައްދަލުވުންތަކެވެ. މޭ މަހުގެ 22ން 24ށް އޮންނަ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސްކުރެވޭނެ އެއް މައުލޫއަކަށްވާނީ ޓުއަރިޒަމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 20 ގައުމު ނުވަތަ ޖީ20ގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބަބުން ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިގެންގޮސް މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އެރީތި ސަރަހައްދު ފެނިގެން ދިއުމަކީ އިންޑިޔާގެ އުންމީދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް