ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 15:42
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
ތަށި ލިބުނަސް ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަގާމެދު ކުރެވޭ ސުވާލުތައް؟
 
ކުޅުންތެރިން ހޯދުމާއެކު ހޭދަކުރުމުގެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު

ވާދަވެރި އެސްޕަނިޔޯލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބާސެލޯނާއިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ތަށި ހޯދިއިރު ލީގުގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު އެބައޮތެވެ. މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ބަޔަކު ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ އަވަސް އެއް ފަހަރެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ކޮޕާޑެލްރޭއިން ކެޓިނަމަވެސް, ލީގު ލިބުމުން މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު މި ތައްޓާއެކު ކުލަބުގެ ކުރިމަގާމެދު ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ގިނައެވެ.

Advertisement
ބާސެލޯނާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން - ގޫގުލް

އަލުން ޑިފެންސް ވަރުގަދަކުރުން:

ބާސެލޯނާގެ ތަށި ހޯދުމުގެ ސިއްރަކީ ޑިފެންސް ވަރުގަދަވުމެވެ. ސީޒަނުގައި އެމީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް 1-0ގެ ފަރަގުން 11 މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ބައިކޮޅަށް ވަނީ އެންމެ 13 ގޯލެވެ. މިހެންވެ 18 ގޯލުގެ ލީގުގެ ރެކޯޑު ފަހަނައަޅައިދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަވީ މި ސީޒަނަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވާތު ބެކަށް އެކަޑަމީން ގެނައި ޒުވާން އެލެކްސް ބަލްޑޭ ލާފައި، ކަނާތު ބެކަށް ހޫލްސް ކޫންޑޭ ލުމުން ޓީމު ވަރުގަދަވިއެވެ. ކޫންޑޭ ގެނައީ ސެންޓަރ ބެކަކަށް ކުޅުވާށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވަނީ އެމަގާމަށް ކުޅޭނެ ރަނގަޅު މީހަކު ނެތުމުންނެވެ. މި މަގާމަށް ހެކްޓާ ބެލެރިން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ގެނަޔަސް އޭނާ އަނބުރައި ފޮނުވީ އެންމެ ތިން މެޗަށް ފަހުއެވެ. ހަގީގަތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޑެނީ އަލްވެސް ދިޔަފަހުން ބާސެލޯނާގެ ކަނާތު ބެކެއްގެ މަގާމު އޮތީ ހަމަޖެހުމެއްނެތިއެވެ. ޓީމަށް އަލަށް ގެންދިޔަ އަދްރޭންސް ކްރިސްޓިއަންސެން ވަނީ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އުރުގުއާއީގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންޑަރު ރޮނަލްޑޯ އަރައުހޯގެ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ނޫން މީހަކަށް ޖާގަ ދެވޭކަށް ނެތެވެ. ބާސެލޯނާގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރަނގަޅު ކަނާތު ބެކެއް ހޯދުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް ދަތިވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ކުޑަވުމުންނެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސްއާއި އެހެން ކުޅުންތެރިން - ގޫގުލް

ބުސްކެޓްސްއަށްފަހު މެދުތެރެ އަށްވާނީ ކިހިނެތް؟

މި ސީޒަނަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެއެވެ. ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭ ބުނާގޮތުގައި ބުސްކެޓްސްއަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 18 އަހަރު ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރެވެ. ބާސެލޯނާގެ ތަށި ލިބުމުގެ މައި އެއް ސަބަބަކީވެސް ބުސްކެޓްސްގެ ޑިފެންސިވް ރޯލު ރަނގަޅުވުމެވެ.

އޭނާ ނެތުމުން އެ މަގާމަށް ގެންނާނެ ކުޅުންތެރިން ބައިވަރެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމެމުންދާ އިކާއީ ގުންޑޮގަންއަކީ މެދަށް ގެންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ބުސްކެޓްސް ނެތްތަން ފޫބައްދަން ގެންނާނެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަން ކުރާނެ ގޮތެކެވެ. ބާސެލޯނާގެ މެދުތެރެ ބިނާވެފައިވަނީ ޕޮޒިޝަނަލް އަދި ހަލުވި، ޕާސިންގ ކުޅުމެއްގެ މައްޗަށެވެ. ޒަވީ މި ސީޒަނުގައި ކުޅުވީ ހަތަރު މިޑްފީލްޑަރުންގެ ބޮކްސްތަކެއްގައި ކުޅުންތެރިންގެ މައިގަނޑު އެތުރުން ބަހައްޓައިގެންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެޓޭކިންގ އޮޕްޝަންސް މަދުވިޔަސް ޓީމުގެ ޑިފެންސިވް ބައި ވަރުގަދަވިއެވެ. އެކަމަކު ފްރޭންކީ ޑިޔޮންގާއި ޕެޑްރީއާއި ގަވީ ޓީމުގައި ތިބޭއިރު ބުސްކެޓްސް ނެތުމުން ޓީމުގެ ރޭވުންތެރިކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ. ވަރުގަދަ މިޑްފީލްޑަރު ކެސިއޭ ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާ ވަނީ އަމާޒުހިފާފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލެވޮންޑޯސްކީއާއި ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެސީ (ވ) - ގޫގުލް

މެސީ އަލުން ގެނައުން:

ލަޔޮނަލް މެސީއަކީ ބާސެލޯނާގައި އުޅެބޮޑުވި، އެކުލަބަށް ހިތްޖެހިފައި ހުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކުލަބު ދޫކޮށްލީ މާލީގޮތުން ބާސެލޯނާ އަޑިއަޅައިލުމުން, މަޖުބޫރު ވެގެންނެވެ. އެނބުރި ބާސެލޯނާއަށް އައުމަކީ އޭނާގެ ކުލަބާއި ސަޕޯޓަރުން އެންމެ އެދޭ ގޮތެވެ. މިކަން ކުރަން ބާސެލޯނާވެސް ދަނީ ގުރުބާނީތަކެއް ވަމުންނެވެ.

އެކަމަކު 36 އަހަރުގައި މެސީއަށް ކޯޗު ޒަވީގެ އެގްރެސިވް އަދި އަވަސް ޕްލޭނުގައި ދޭނީ ކޮން ރޯލެއް ކަމާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ސަބަބަކީ 35 އަހަރަށްދާ، ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީވެސް ޓީމުގައި ހުރުމެވެ. މިހާ ދުވަސްވީ ދެ ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ޒަވީ ޓީމު ޕްލޭންކުރާއިރު ޒުވާން ގިނަ ފޯވަޑުންގެ ފަރާތުން އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުފެނެއެވެ. އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކިރިޔާވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ފެރަން ޓޮރޭޒެވެ. އަންސޫ ފަޓީގެ ފޯމު ގެއްލި، ގިނައިން ހުރީ އަނިޔާގައެވެ. ރަފީނިއާއަށް އެކަށީގެންވާވަރާ ގާތަށްވެސް ނުކުޅެވެއެވެ. ޑެމެބްލޭއަށް އަނިޔާވާލެއް އަވަސްވެފައި ރަނގަޅުވާން ގިނަ ދުވަސް ނަގައެވެ. މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންވަނީ މާލީގޮތުން މެސީއަށާއި އަލަށް ގެންނަ ކުޅުންތެރިން ޖާގަ ހެދުމަށް، ފަޓީއާއި ޓޮރޭޒް އަދި ރަފީނިއާ ވިއްކާލާށެވެ.

މެސީ ގެނައުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ހެޔޮ، ކުލަބަށް ފައިދާވާނެ ބަދަލެކެވެ. އެކަމަކު މާލީގޮތުން އޭނާ އެކޮމޮޑޭޓްކުރަން ބާސެލޯނާ ގުރުބާނީތަކެއް ވާންޖެހެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ސްޓޭޑިއަމް ނިމޭއިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް - ގޫގުލް

މެނޭޖްމަންޓުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް:

ޓްރާންފަރ ޗީފް، މެތިއު އަލެމްނީ ކުލަބު ދޫކޮށް އެސްޓަން ވިލާއަށް ބަދަލުވުމަކީ ބާސެލޯނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމެކެވެ. އޭނާއަކީ ނަން ހިނގާ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ނަމަވެސް އަލެމްނީއާއި ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަފޯޓާގެ މެދުގައި ހިލާފުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެއްކަމަކީ މެސީ ގެނައުމާމެދު އަލެމްނީގެ ހިޔާލު ތަފާތުވުމެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މާލީ ގިންތިތަކާ އެއްހަމައަކަށް ދިއުމަށް މަދުވެގެން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ ހޯދަންޖެހެއެވެ. ކުޅުންތެރިން ގަނެވެން އޮތީ މިއަދު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލައި، މުސާރައިގެ ބިލް ކުޑަކުރެވިގެންނެވެ. މިހާރު ތިބި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވިއްކަން އޮތް ހުރަހަކީ ރަނގަޅު އަގެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީން ނެތުމާއި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދާން ބޭނުންނުވުމެވެ. އަންސޫ ފަޓީއަކީ މީގެތެރެއިން ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ދެން އޮތީ އަންނަ ސީޒަނުގައި އާމްދަނީ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައެވެ. ކުލަބުގެ ސްޓޭޑިއަމް އަލުން ބިނާކުރުމަށް، ބާސެލޯނާއަށް ނޭމްޕްނޯ ނޫން ދަނޑެއްގައި މެޗު ކުޅޭނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި 50 މިލިއަން ޔޫރޯ ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މި ފައިސާ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނައިރު، ކުލަބުގެ މުސާރައިގެ ބިލް ކުޑަކުރުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްވެސް ނިންމިއެވެ. މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ފަސޭހަ ނުވާނެކަން އެނގޭއިރު، އަލެމްނީގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ސްޕޯޓިންގ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ޗީފަކު ހޯދުމަށްވެސް އާ ސީޒަނުގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު ދުވަސްވަރު ބާސެލޯނާއަށް ވަނީ އަތްފުނާ އަޅަންޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް