ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 00:35
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ބުރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނިޒާމްބެ
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ބުރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނިޒާމްބެ
އަޙުމަދު އިޒްމީމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދަށް، ދެ ވަނަ ހާފު ރަނގަޅު: ނިޒާމްބެ
 
ބުރުގެ އަތް މައްޗަށް މެޗު ގެނެވުނީ ފަހު ވަގުތުގައި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް އާދައިގެ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން ކުޅުނު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބުރުން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ކުލަބު އީގަލްސް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޓީސީ އަތުން މޮޅުވީ އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ކުޅުން ދަށްވި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކަންތައް ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދަށް ކުޅުމެއް ފެނުނު ނަމަވެސް، ޑިފެންސިވް ޓެކްޓިކްސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބޯޅަ ކުޅެން ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކިޔައިދިން ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްގެން، ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މަންޒަރު ފެނުން ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކުރިން ޓީސީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ނިޒާމްބެ ބުނީ އޭނަގެ ކުރީގެ ޓީމުގެ ބެންޗުގައި ތިބި ގިނަ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންނަކީ ހާނިއްކަވެފައި ތިބެފައި ކުޅެން ނިކުންނަން ޖެހޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އެޑްވާންޓޭޖު ނެގޭނެ ކަމަށް ބެލި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފަހު ހާފުގައި މެޗު ނިމެން ދިޔަ ވަގުތުގައި މުޅި ގޭމު، ބުރުގެ އަތް މައްޗަށް ގެނެވުނު ކަމަށާއި، ގޭމު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުންތެރިން ކުޅުނު ކަމަށެވެ.

ދެން ހަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ފަހު ހާފުގައި ނިމެންދިޔަ ގަޑީގައި މުޅި ގޭމު އަތް މައްޗަށް ގެނެސްގެން، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ގެންގުޅެ، ގޭމު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލައިގެން ކުޅުނުތަން.
މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) / ބުރުގެ ކޯޗު

ލީގު ބްރޭކަށް މެދު ކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ބުރަށް ދެން އޮންނާނީ ކުލަބު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެެވެ. ނިޒާމްބެ ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި އެ މެޗަކީ ލީގު ބްރޭކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ތިން ޕޮއިންޓު ވަރަށް މުހިންމު މެޗެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތިން ޕޮއިންޓަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއާއެކީ ކުޅުންތެރިން އަނިޔާވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. އެކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ނިޒާމްބެ ބުނީ، ލިބޭ ވަގުތާއެކު ކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ސީޒަނުގައި ބުރުން ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗަކީ ނިމުނު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެވެ. އެ މެޗުން ބުރު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލީގުގައި ޓީސީ ބަލިކުރުމުން، އެ މެޗާ އޮތް ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ޓީސީ އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެއްކޮށް ކުޅެފައި އޮތް ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓީމު އެއްކޮށް ކުޅެފައި އޮތުމުން، އެމީހުންގެ ޓީމު ރޫހު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުންނަށް އޮތް އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރި އެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް އެ މެޗަކީ ބުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗު ކަމަށާއި، ޕްރެކްޓިސް މެޗަކީ ވެސް އެ މެޗު ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކާއެކު، ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޓީސީ އަތުން ލިބުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް