ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 11:22
ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޝައިހާން ޒަރީރް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީމަށް ދިމާވަނީ ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ: ނިޒާމްބެ
 
މިހާރު ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަ ބްރޭކަށްފަހު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުނި

ބުރު ޓީމަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ނެތި ގާތްގާތު މެޗުތައް ކުޅެންވީމަ ދިމާވާ މައްސަލަކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ނުލިބިގެން ދިމާވާ މައްސަލަ، ޓީސީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ވެސް ހުރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފަހަރުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު 11 ނުނެރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓީމު ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުންކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ޓީސީގެ ޓީމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެ ޓީމަށް ފުރިހަމަޔަށް އިހުތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް އެއްކޮށް ކުޅެފައޮތް ޓީމު މިހާރުވެސް އެގޮތުގައި އޮތުމުން ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޓީސީގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކަންކަމަށް ވިސްނާ ފުދޭވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ މެޗުން މޮޅު ނުވެވޭނެކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ މެޗުގައި ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހެދުނު ބައެއް ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ޓީމުން ލަނޑު ޖެހިކަމަށެވެ. އެމެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް، ޓީސީ އާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އިރު ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ބްރޭކަށްފަހު ނުކުންނަ އިރު ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެގޮތުން، ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަމްރީނު ދެވޭނެކަމާއި ބިދޭސީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޓީމާ ގުޅޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ. ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މުޅި ޓީމުގެ ހާޒިރީ ރަނގަޅުވުމެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ޓީސީ އާއި ބުރު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 16:00 ގައެވެ. ލީގުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް އާ ބައްދަލުކޮށް ބުރު ބަލިވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް