ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:53
ޢަލާ މިޤްދާދްއާއި ފިދާ ލިދާވީ ޖޯކަރުންގެ ކޮސްޓިއުމް އަޅައިގެން
ޣައްޒާގެ ހާލަތު
ޖޯކަރަކަށް ޣައްޒާ ހެއްވާލެވިދާނެތަ؟
 
މި ދުވަސްވަރަކީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، ލިދާވީއާއި މިޤްދާދް ފަދަ މީހުންގެ އެހީއަށް، ފަލަސްޠީނު ވަނީ ނުހަނު ބޭނުންވެފައި
 
ޖޯކަރު ހެދުން އަޅައިގެން މިޤްދާދްއާއި ލިދާވީ ދަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ކިޔަވާ ދޭ ސްކޫލްތަކާއި، ޕާކުތަކަށް

ހާސްކަމާއި މާޔޫސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމަކީ މީހާގެ ޢުމުރުން ވަކި އަހަރެއް ފުރުމުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ދިރިއުޅެން ޖެހިފައި ވާ ހާލެއްގެ ސަބަބުން، އިންތިހާ ޅަ ޢުމުރުގައިވެސް މި ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހެއެވެ. އެފަދަ ހާލެއްގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ ކުދިބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންދާ އެއް ސަރަޙައްދަކީ، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ގޮށްމޮށު ތެރޭގައި ފިއްތާލާފައި ވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއެވެ. ހާސްކަމާއި މާޔޫސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތްވެ، ޚިޔާލާއި ފިކުރު ތާޒާކޮށްލަން ގޮސް އުޅޭނެ ކާނިވާލެއް ނޫނީ ފެއަރއެއްވެސް ޣައްޒާގައި ނޯވެއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް، ޣައްޒާ ވަށާލާފައި ވަނީ ހަނގުރާމައާއި އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ ދަންތުރަތަކުންނެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ޢަލާ މިޤްދާދްއާއި ފިދާ ލިދާވީގެ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި އެ މީހުން ނުދެކެއެވެ. ކާނިވަލެއް ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ހަވީރެއް ނެތެއް ކަމަކު، މިޤްދާދްއާއި ލިދާވީ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބެނީ، ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އެތައް ޒަމާނެއްސުރެ ބޮޑު މަޤްބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައި ވާ ކްލައުން ނުވަތަ ދިވެހިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ ޖޯކަރެއްގެ ގޮތަށެވެ. ޖޯކަރު ހެދުން އަޅައިގެން މިޤްދާދްއާއި ލިދާވީ ދަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ކިޔަވާ ދޭ ސްކޫލްތަކާއި، ޕާކުތަކަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު، ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގޮސް، އެތާ ތިބޭ ކުދިންގެ ހިތް އުފާކޮށްދީވެސް ހަދައެވެ.

"ޕަލަސްޓައިން ޓްރޯމާ ސެންޓަރ (ޔޫކޭ)"ގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަކީ މިއެވެ. ޖޯކަރުން ގޮތަށް ހެދުން އަޅާ، މޭކަޕް ކޮށްގެން، ކުޑަކުދިންނާއެކު ނަށާ، ލަވަކިއާ، ކުޅެ ހެދުމެވެ. އެކުދިންގެ މޫނުތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުން، ކުޑަ ވަޤުތު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް، މިންޖުވެލާނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

ދީރް އަލް-ބަލާއަށް މި އައީ 'އައްޔާމް އަލް-ފަރާހް' ޓީމުގެ ހަރަކާތަށް. އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް އަހަރެން ބަލަން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން. މިއަދު އެމީހުން ދީރް އަލް-ބަލާއަށް އެ އައީ ކުދިން އުފާކޮށްދޭން.
ޖިނާން ބަދްވާން؛ އިވެންޓްގެ ބައިވެރިއެއް

މި ދުވަސްވަރަކީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، ލިދާވީއާއި މިޤްދާދް ފަދަ މީހުންގެ އެހީއަށް، ފަލަސްޠީނު ވަނީ ނުހަނު ބޭނުންވެފައެވެ.

އަހަރަމެން މިއަދު ދިޔައީ ދީލް އަލް-ބަލާގެ ކުދިން އުފާކޮށްދޭން. މި ފަހުން އެ ތަނުގަ އޮތީ ވަރަށް ހަނގުރާމަ ގަދަވެފަ. ކައިރި ހިސާބުތަކަށް ބޮން އެޅީމަ، އެ ކުދިން ތިބީ ބޮޑު ޝޮކެއްގަ. ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ހެދި ގިނަ ކުދިންތަކެއް ތިބީ ޝޮކެއްގަ. އެހެންވެ، އަހަރަމެން އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދާދެވޭތޯ ބެލީ. ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް، މި ކުދިންނަށް ކަމެއް ރާވާލަދިނީ. ނަފްސާނީ ގޮތުން އެކުދިން އުފުލަމުންދާ ވޭންތަކަށް ކުޑަ ލުޔެއް ހޯދާދީ، ކުޅެލާ، އުފާކޮށްލާ ހަދާނެ މަގެއް ހޯދާލަދިނީ.
ފިދާ ލިދާވީ؛ ކްލައުން

އިޒްރޭލާއި ޣައްޒާއާ ދެމެދު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޣައްޒާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނަކީ ނަފްސާނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ކުދިންނެވެ. ޖަޒުބާތީ ނުތަނަވަސްކަންވެސް އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއެވެ.

ކުދިންތައް އުފާވެފަ، ހިނިތުންވެލައިގެން ތިބީމަ އަހަރަމެންވެސް ވަރަށް އުފަލުން މި ތިބީ. އަހަރަމެންގެ އަބަދުގެވެސް އަމާޒަކީ، ހަވާސާވެފަ އޮންނަ ހިސާބުތަކާ، ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާ، ބޮމުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފަ އޮންނަ ތަންތަނާ، މީހުން ޝަހީދުކޮށްފަ އޮންނަ ތަންތަނާ، ހަނގުރާމަ ކުރި ތަންތަނަށް ދިއުން. އެތަން ތަނަށް ގޮސް، ނަފްސާނީ ތަކުލީފު އުފުލާފަ ތިބި ކުދިންގެ މޫނުތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުން. އަހަރަމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަވެސް ބޭނުން މި ކުދިން އުފަލުގަ ތިބެން. އާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން.
ަލާ މިޤްދާދް؛ ކްލައުން

އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތްތަކެއްވެސް "ޕަލަސްޓައިން ޓްރޯމާ ސެންޓަރ (ޔޫކޭ)" އިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ތެރަޕީ ސެޝަންތައް ހިންގައިދެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކުދިންގެ އަޑުތައް އަހާ، އެކުދިންގެ ހަރަކާތްތައް ބަލަމުން ދަނީ. އަހަރަމެންގެ އިވެންޓްތައް، ކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. އަހަރަމެންނާ އެކު ބައިވެރިވޭ. އަހަރަމެންގެ ހުށަހެޅުންތަކުގަ، އެކުދިން އުފާވެފަ ތިބި މަންޒަރު ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ. އަހަރަމެންގެ އަމާޒަކީ، ޣައްޒާގެ ކުދިންގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދިނުން.
ފިދާ ލިދާވީ؛ ކްލައުން

ފިޒިއޮލޮޖިސްޓް ސަމާރު އަވާދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންނަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އިންތިހާ ބިރުވެރިކަން، ތަކުރާރުކޮށް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ބައެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި، ސޭވް ދަ ޗިލްރަންއިން އާންމު ކުރި ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ފާއިތުވީ 15 އަހަރު ދުވަސް، އެއް ގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތް ގޮތުން ފިއްތާލާފައި އޮތް ޣައްޒަގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ 5 ކުޑަކުއްޖަކުން 1 ކުއްޖަކީ ޑިޕްރެޝަން، އިންތިހާ ހިތާމަ އަދި ބިރުވެރިކަމުގައި ދިރިއުޅެމުންދަ ކުއްޖެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ޢާއިލާއެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ކުޅިވަރަކީ އަންހެން ކުދިންނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދާ ބަޔަކަށް ގޮންޖެހުމުގައި ލަމާ ދެމި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު!
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އައްބާސް އދ. އަށް: ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތައް ނެތި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައެއް ނޯންނާނެ
އޮސްލޯ އެއްބަސްވުންތަކަށް 30 އަހަރު: އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ސުލްޙަ ބޮޑުމަންޒަރުންވެސް ބޭރުގަ؟
ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އީޔޫއާއި ސައޫދީއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެތަ؟
އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭ: ވޯލްޑް ބޭންކް