ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 14:41
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗު ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށްދާއިރު ބަލަހައްޓައިގެން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗު ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށްދާއިރު ބަލަހައްޓައިގެން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް
ބޭރު ކޯޗާއެކު ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް އެއްމަސް، ޓްރެއިނިންތައް ރަނގަޅު، މައްސަލައަކީ އިންޑޯ ނުލިބުން!
 
ތައިލެންޑް ކޯޗާއެކު ޕްރެކްޓިސް ފެށީ އޭޕްރީލް 2 ގައި

ފޯނޭޝަންސް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މީގެކުރިން ނުފެންނަ ރޫހަކާއި ހިތްވަރެކެވެ. ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅެވެ. ރިހި މެޑަލް ހޯދައިގެން ކޯޓުން ފޭބީ ރަން މެޑަލް ނުލިބުމުން ކަރުނަ އަޅަމުންނެވެ. އެކަމަކު އިސް އުފުލައިގެން ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކުއެވެ.

އެމުބާރާތަށްފަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންހެން ޓީމަށް ދިން ޔަޤީންކަމަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ މޮޅު ކޯޗެއްގެ އެހީ ލިބޭނެކަމެވެ. އަންހެން ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗަކަށް ބިދޭސީ މޮޅު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.

Advertisement

ތައިލެންޑްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ވިޗީޕޮން ފޯންޗާޓްޔިންޗީޕްއާއެކު އަންހެން ޤައުމީ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ފެށީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާއަކީ ތައިލެންޑްގެ ޔޫތް ޓީމްތަކާއި, ވިއެޓްނާމް ޤައުމީ ޓީމަށްވެސް އިރުޝާދުދީފައިވާ ތަޖުރިބާ ބޮޑު ކޯޗެކެވެ.

ކޯޗުގެ ތަމްރީނުތައް ފެށީ ކުޅުންތެރިން ތިބި ލެވެލް ދެނެގަތުމުގެ މަރުހަލާއިންނެވެ. ފޯނޭޝަންސް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާ ދިރާސާކުރިއެވެ. ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނާއި, ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަން ވަކިވަކިން ބުނެދެމުން ދިޔައީ ހިސާބު ހަދައިގެން, ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްގެންކަމަށް ޓީމްގެ މެނޭޖަރ އަބުދުالله ރަޝީދު ބުންޏެވެ. ނަތީޖާއަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުމާއި ރޫހަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައުމެވެ.

ބޭރުކޯޗެއް ގެނެސްގެން ޓްރެއިނިންގ ފަށައިގެން ކުޅުންތެރިން މިހާރު ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި. ތަފާތުތައް އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ހަމަ, މިކޯޗު އައީމަ ކުދިންގެ ވިސްނުމަށްވެސް އަންނާނެތާ ބަދަލު. އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި ޓީމް މިހާރު މިއޮތީ.
އަބުދުالله ރަޝީދު/ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީޓީމްގެ މެނޭޖަރު

ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ވެސް ބުނީ ކޯޗު މަސައްކަތްކުރަނީ ޓެކްނިކަލީ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށްބޮޑަށް ދެނެގަނެގެން ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކޯޗުގެ ވިސްނުން ފިޒިކަލް ފިޓްނަސްއަށް ބޮޑުކަން ބޭބެ ފާހަގަކުރިއެވެ. ކުޅުންތެރިން ތަންކޮޅެއް ބަރުވެފަ ތިބުމުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޕްރެކްޓިސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށާއި, އޭގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅުކަން ބޭބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީޓީމްގެ ކޯޗު ޕްރެކްޓިސްގައި ކިޔައިދެނީ

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ މި މޭމަހުގެ 22-28 އަށް ނޭޕާލްގައި އޮންނަ ކާވާ ވިމެންސް ވޮލީބޯޅަ ޗެލެންޖަށެވެ. އަށް ޤައުމު ވާދަކުރާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި އޮތީ ސްރީލަންކާއާއި, އުޒުބެކިސްތާނާއި, ކަޒަކިސްތާނެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ކޯޗުވެސް އަދި ކުޅުންތެރިންގެވެސް އުއްމީދެކެވެ. ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ ނަތީޖާއާއެކު އެއަށްވުރެ މަތިން އުއްމީދުކުރާ ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމްގައި ހިމެނެއެވެ.

އަމާޒަށް ވާސިލްވުމުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކޯޗުގެ ތަމްރީނުތައް ރަނގަޅުވުމެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އާކޯޗާއެކު ރަނގަޅުވުމެވެ. ޤަވާއިދުން ދުވާލަކު ދެއިރު ޕްރެކްޓިސްކޮށް, އިތުބާރު ބޮޑުވުމެވެ. ރޫހު ރަނގަޅުވުމެވެ. އެކަމަކު އައުޓްޑޯގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ޖެހުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ ބުނީ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށްދަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި, ބޭރު ކޯޗެއް ލިބުމުނއ ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިތުރު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދާހިތުންކަމަށެވެ. ކޯޗުގެ ތަމްރީނުތައް ތަފާތުވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނަނީ އިންޑޯ އަވަހަށް ލިބިގެންކަމަށް ޓީމްގެ އެންމެ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު އޮތް އުނދަގުލަކީ ވިއްސާރަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފަ އިންޑޯ ނުލިބޭ ތަންކޮޅު. އުއްމީދުކުރަން އަވަހަށް އިންޑޯ ލިބޭނެކަމަށް, އޭރުން ކަންނޭންގެ މިޓްރެއިނިންގެ އަސްލު ފެނިގެންދާނީ .މިހާރު އެބަހުރޭ ޓްރެއިނިންގ ތެރޭގައި ޖެއްސިއަސްވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން ޖައްސާ ޑްރިލްތަކާ އެކަހަލަ އުނދަގޫތައް އެބަހުރޭ.
ހައްވާ ރާޝިދާ/ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީޓީމްގެ ކެޕްޓަން

ސެޓަރު ފާތިމަތު ޖޫޒާން ޒަރީރު ބުނީ ކޯޗުގެ ޓްރެއިނިންގތައް ވަރަށް ސަޅި ކަމަށާއި, ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އިންޑޯ ނުލިބުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓީމްގެ އަސްލު ފެންވަރު އެހެން އަދި ބުނެދޭން ނޭންގޭ ކަމަށެވޖޫޒާން ބުނީ ކުރިއެރުން އައިސްފިތޯ ނޫންތޯ ބުނަން އިނގޭނީ އިންޑޯގައި ޕްރެކްޓިސްކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޔަޤީނުންވެސް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެވެސް ފިޓްނަސް މިހާރު ރަނގަޅުވާނެކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އައިޝަތު މާޖިދާ ބުނީ ކޯޗާއެކު ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މިހާރުވެސް އައިސްފިކަމަށާއި, ކުރިއެރުމަށް މިވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ އިންޑޯ ނުލިބުން ކަމަށެވެ. އައުޓްޑޯ ޕްރެކްޓިސްއާއި ޖިމްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކާއެކު އެންމެބޮޑު ބަދަލެއް އައީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސްއައްކަން މާޖިދާވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ. ކޯޗު ބުނީ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތަމްރީނުތަކުން ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފިކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. ފިޓްނަސްއަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދިންކަމަށް އޭނާވެސް ބުންޏެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ކޯޗު ފާހަގަކުރީ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮމިޓްމަންޓެވެ.

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީޓީމަށް އިންޑޯގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަށް މިވަގުތު މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ އިންޑޯއެއް ހުރުމުން އެދަތިކަން ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށްވެސް އެބައޮތެވެ. އެދަތިތަކާއެކުވެސް ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް އޮތީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމުގެ ވަރުގަދަ ރޫހެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް