ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 20:49
ރަޝިއާގެ ބާރު ހިންގަމުންދާ ކްރައިމިއާއަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފި
ރަޝިއާގެ ބާރު ހިންގަމުންދާ ކްރައިމިއާއަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ކްރައިމިއާ އަށް ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް
 
އާދީއްތަ ދުވަހު، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ 10ކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާ ކްރައިމިއާއަށް އަމާޒުކޮށްފައި
 
މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
 
ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޔޫކްރެއިނުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި

ރަޝިއާގެ ބާރު ހިންގަމުންދާ ކްރައިމިއާއަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އާދިއްތަ ދުވަހު، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ 10އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާ ކްރައިމިއާއަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ކްރައިމިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހަމަލާތައް އަމާޒުވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެވަސްޓޮޕޮލް ބަނދަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާގޮތުން މިބަނދަރަށް އަމާޒުވި ޑްރޯން ހަމަލާތައް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ސެވަސްޓޮޕޮލްގައި ރަޝިއާއިން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ގަވަރުނަރު ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހަމަލާތަކުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް ޓެލެގްރާމް ޕޯސްޓެއް ގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން، އެމީހުންގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެވަސްޓޮޕޮލްގެ އިތުރުން ސަކީ ހިމެނެއެވެ. ސަކީ އަކީ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއަރ ބޭސް އެއް ހުންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ކްރައިމިއާގެ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ގެއްލުން ލިބިނުކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށްވެސް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޔޫކްރެއިނުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ، ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ބޮޑު ޒެޕޮރީޒިއާ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓް ގެ ކައިރީގައިވާ ފަސް ސަރަހައްދެއް މީހުން ނެރެ ހުސްކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިއާއެކު އެސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް ކާރު ތަކުގައި ދަތުރު ފަށާފައިވާ މީހުންގެ ދިގު ކިއުއެއް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހް ގައި ހަމަލާތައް އިތުރު ވަމުން ދިއުމާއި އެކު ނުއުކްލިއަރ އެކްސީޑެންޓެއް ހިގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ނިއުކްލިއަރ ކަންތައް ތައް ބަލަހައްޓާ އދ ގެ އިދާރާ އައިއޭއީއޭ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް