ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:17
ިކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނޭ
ިކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނޭ
އަޝްވާ ފަހީމް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
މިއަހަރުވެސް ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ހަލުވި އިގްތިސާދަށް ރާއްޖެ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ރަނގަޅުވާނެ - ވޯލްޑް ބޭންކް
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ޕާފޯމަންސް ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ
 
މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ނާޒުކު ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ
 
ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ފަގީރުކަމުގެ މިންވަރު ދަށްވާނެ

އެންމެ ފަހުގެ އިގްތިސާދީ ލަފާތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއިން އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ނަންބަރުތަކެއް ދަމަހައްޓާނެކަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި، އިފްތިތާހުކުރި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަޕްޑޭޓް (އެމްޑީޔޫ) އޭޕްރީލް 2023 އަށް ދައްކާގޮތު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އިގްތިސާދީ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ފަގީރުކަމުގެ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިއެރުން ލަފާކުރި މިންވަރަށް ކުޑަކޮށް ދަށްވި ނަމަވެސް، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިގްތިސާދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާތުކަމަށް އެމްޑީޔޫގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީޔޫ ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަނގަޅު މާލީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު މަރިޔަމް މަނަރަތު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ މާލީ އިސްލާހީ ސިޔާސަތުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. މާލީ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި މި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ނާޒުކު ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ދެއްވިއެވެ.

އަދި އުތުރުގެ އިހަވަންދޫ ބަނދަރާއި، އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަންކެޑޭގައި އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއާއި، ރައްތަށް ގުޅުވާލުމަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި، ހަމަހަމަ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަދަ އިގްތިސާދު ބަދަލުކުރެވޭނެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement

މަނަރަތު ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ގްލޯބަލް އިކޮނޮމިކް ޕްރޮސްޕެކްޓްސް ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާނެ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ، މި ފައިދާހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ސައިޒު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުނ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސަރޫވަޝް އާދަމް ވަނީ މެދުރާސްތާގެ އާމްދަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އާއި އާސަންދައިން ކުރާ ހަރަދުތަކަށް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި، ޓެކްސްގެ އަސާސް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކިޔައިދީފައެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރެވެނިއު ސައިޑް ކޮންސޮލިޑޭޝަން ޓާގެޓަކީ ފުރަތަމަ 3 އިންސައްތަ ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ޕާފޯމަންސް ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކަމުން ރާއްޖެއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެ އަދަދު އިތުރުވެ، ސަބްސިޑީގެ ހަރަދުތަކުގެ އިސްލާހުތައް ލަސްވި ނަމަވެސް ފަރަގު ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއަކާއެކު އަންނަ މާލީ ވައުދުތަކާ ކުރިމަތިލާން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު އިގްތިސާދު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް