ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:19
ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމުން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ނާގަލްސްމަން
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނާގަލްސްމަން އެއްބަސްވާނީ އެ ކުލަބުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފުޓުބޯޅަައިގެ މަގާމަށް ގެންނަ މީހެއް އެނގުމުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓޮޓެންހަމުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުން އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ވަކިވި ފަހުން، އެންމެ ފުރަތަަމަ އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނީ ކޮންޓޭގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ހުރި ކްރިސްޓިއަން ސްޓެލިނީ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓީމަށް ލިބުނު ލަދުވެތި ބައްޔާއެކު އޭނާ ވެސް ވަކިކުރި އެވެ. އެއަށްފަހު މިހާރު ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ރަޔަން މޭސަން އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އައު ކޯޗެެއް ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ޒަބީ އަލޮންސޯ އަށް އޮފާއެއް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން އަލޮންސޯ ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ހުންނާނީ ލެވަކޫސަންގައި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓޮޓެންހަމުން އެކުލަވާލި ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ކުރިން ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަަކަށް ހުރި ނާގަލްސްމަން ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމުން ނާގަލްސްމަނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަމަށް އެނާ އެއްބަސްވާނީ އެ ކުލަބުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފުޓުބޯޅަައިގެ މަގާމަށް ގެންނަ މީހެއް އެނގުމުން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން މިހާރު އޮތީ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ އަތް މަތީގައި ކަމަށާއި، ލެވީ އަންނަނީ އެކަމުގައި ކުލަބުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިން ޗެލްސީން ވެސް ވަނީ ނާގަލްސްމަނާ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި ވަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ނާގަލްސްމަން ވަނީ އެ ލިސްޓުން ބޭރުވެފަ އެވެ. އޭރު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާތަކުގައި ބުނަމުން ދިޔައީ ނާގަލްސްމަން ބޭނުންވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅޭ ޓީމަކަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް