ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 00:12
މެސީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި
މެސީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި
ޓްވީޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ސައުދީ އަށް މެސީ ކުރި ދަތުރާއިި ޕީއެސްޖީން ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ހަގީގަތަކީ މިއީ!
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީން ނިންމީ ދެ ދުވަހުގެ އޮފެއް މެސީ އަށް ދިނުމަށް

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި އޮތީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން އެ ކުލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ސަސްޕެންޑު ކުރި ވާހަކަ އެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ބާސެލޯނާ އިން ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެ ކުލަބުން ސަސްޕެންޝަނެއް ދިނީ، ކުލަބުގެ ހުއްދަ ނެތި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތުރު ކުރުމުންނެވެ.

ހަތް ފަހަރު ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވާ މެސީ އަކީ ސައުދީން އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ޚާއްސަ އެމްބެސަޑެރެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ސައުދީ އަށް ކުރި އެ ދަތުރަކީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ދަތުރެކެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން މެސީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއެކު އޭނާގެ ކުރިމަގާ މެދު ވެސް މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. މިއަހަރަށް މެސީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، އޭނާ އެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބޭނުންވެދާނެތޯ އެވެ. ނުވަތަ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީން ގެންގުޅުނު ވިސްނުން ދޫކޮށްލަފާނެތޯ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ޚެއްލާފީ ހުރީ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ ޕީއެސްޖީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، އަދި ކުލަބުގެ ފަރުތަކުރުން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު މެސީ ސައުދީ އަށް ދިޔުމުންނެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ މީޑިއާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން އެންމެ ފަހުން ލޮރިއެންޓު އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު މެސީ ވަނީ ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ކުލަބުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީން ނިންމީ ދެ ދުވަހުގެ އޮފެއް މެސީ އަށް ދިނުމަށެވެ. އެއީ ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހެވެ. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ސައުދީ އަށް ދާން ޖެހުނު ދަތުރެއް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މެސީ ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ސައުދީ އަށް ދިޔައީ ޕީއެސްޖީގެ ރުހުމުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ހޯމަ ދުވަހަށް ޕިއެސްޖީން ތާވަލުކުރި ފަރިތަކުރުމަކީ ކުއްލިއަކަށް ޝެޑިއުލް ކުރި ފަރިތަކުރުމެކެވެ. އޭގެ ކުރިން އޮތީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ދުވަހަކީ އޮފް ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން އެކަން އެންގީ މެސީ ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރި ފަހުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މެސީ އަށް އެ ފަރިތަކުރުމަށް ޙާޟިރުވެވޭނެ ގޮތެއް ނުވި ކަމަށެވެ. އެއާއެކު މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕީއެސްޖީން ވަނީ މެސީ ދެ ހަފްތާއަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. އެ މުއްދަތުގައި މެސީ އަށް މުސާރަ ވެސް ނުހިނގާނެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނަނީ މިއީ ޕީއެސްޖީން މެސީ އަށް ދަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޭމާ ޖޫނިއާ، ފަރިތަކުރުން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދައްތަގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިޔަ ކަމަށާއި، އަނެއްކޮޅުން ޕީއެސްޖީގެ ނިންމުމަކާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ކީލިއަން އެމްބޭޕޭ މީޑިއާގައި ވާހަަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މެސީ އަށް ދިން އަދަބަކީ ޕީއެސްޖީން އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ކޮށްފައި ނުވާތީ، އެކަމަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއާއެކު މެސީގެ ނިންމުން ހުރި ގޮތެއް ބަލަން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ޝައުޤުވެރިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
21%
15%
18%
9%
9%
ކޮމެންޓް