ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 16:23
ލުބްނާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ، އަހުމަދު ޝަމްސް
ލުބްނާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ
އުފަން ވަޒަނަށް އެނބުރިދިއުން، އަމިއްލައަށް އަރުވައިލެވުން ކަހަލަ ކަމަކަށް!
މިދިޔަ 17 އަހަރު އޭނާ ހޭދަކުރީ ސޫދާނުގައި
އެތަނުގައި އޭނާ ހިންގި މަޝްރޫއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއްކަމަށް ބުނޭ
މިހާރު އުމުރުން 59 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޝަމްސް، ފާއިތުވި 17 އަހަރު ދުވަހު ދިރިއުޅުނީ ސޫދާނުގައި

ސޫދާނުގެ ވެރިކަންކުރާ ޚާރްތޫމްގައި ގަދަވެފައިވާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، ލުބްނާންގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހުމަދު ޝަމްސް ފިލައި އިނީ އޭނާ ހިންގާ ހޮޓަލުގައެވެ. ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހޮޓާތެރޭގައި ފިލައި އިންއިރު، ޝަމްސްގެ ހަނދާނަށް ވެރިވަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރު، ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތު ސުންނާފަތިކޮށްލި ވަރުގަދަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ މަންޒަރުތަކެވެ.

ޚާރްތޫމް ދޫކޮށް އަނބުރައި ބެއިރޫތަށް މިހާރު ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޝަމްސް ސިފަކުރިގޮތުގައި، ޚާރްތޫމްއިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އޭރުގެ ބެއިރޫތުންވެސް ހަމަ ފެނުނު މަންޒަރުތަކެވެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްލަހަތުތަކެވެ.

ސޫދާނުން ނުކުންނަން ދަތުރު ފެށީ ފެންފައިވާންގަނޑަކަށް އަރައިގެން. ލައިގެން ހުރީ ނިދާ ހެދުމަކާ ސުވެޓަރެއް. ޖީބުގަ އޮތް ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ ޕާސްޕޯޓް. އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގެންނަން. އެހެން ކަމަކާމެދު އަހަރުމެންނަކަށް ނުވެސް ވިސްނޭ. އަމިއްލަ މަރުވާން އުޅެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވެމުން ދިޔައީ. ކޯޗެއްތޯ ގެންނަންވީ؟ ކޮން ފަރުވާލެއްތޯ؟ 10 މީޓަރަށް ދެވޭތަނުންވެސް އަހަރެން ހަމަ މަރުވެދާނެވިއްޔާ.
އަހުމަދު ޝަމްސް؛ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތެއް

މިހާރު އުމުރުން 59 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޝަމްސް، ފާއިތުވީ 17 އަހަރު ދުވަހު ދިރިއުޅުނީ ސޫދާނުގައެވެ. ސޫދާނުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަމުން ގޮސް، ޚާރްތޫމް މައި އެއަރޕޯޓްއާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ ދާދި ކައިރީގައި ހޮޓަލަކާއި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވައި، ވިޔަފާރިވެސް ފުޅާކުރިއެވެ. ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރަމިލިޓްރީ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު އޭޕްރިލް 15 ދުވަހު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށުމާއެކު، ޝަމްސްގެ ހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓަށްވެސް ހަމަލާތައް އަމާޒުވާން ފެށިއެވެ.

ސޫދާނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ލުބްނާނުގެ އެހެން ރައްޔިތުންނާއި، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި، 10 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން، އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ބުޅާވެސް ގޮވައިގެން ޝަމްސް އެނބުރި ބެއިރޫތަށް ދަތުރުކުރީ، ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އެކަމުގައި ލުބްނާނުގެ އެހީ ނުލިބޭކަން ޝަމްސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަހަރުމެން ދާން ތެދުވިތަނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ބުނެފި، އޭނަ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުޑަ ބުޅާ ނުލާ ނުދާނަމޭ. އެކަމެއް އޭނައަކަށް ނުކުރެވޭނެއޭ. މަރުވެދާނީވެސް އެ ބުޅަލާއެކީ، އެތަނުގައޭ ބުނީ. އަހަރުމެން އިތުރަށް ގެނައި އެއްޗަށް އޮންނާނީ އެ ބުޅާ އެކަނި. ލައިގެން ދަރިފުޅު އުރާލައިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަގުތަކުން އަހަރުމެން ދިޔައީ. މަގުތައް ފުރާ އޮތީ ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން. ވަޒަންތައް. ހަމަ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްވިއްޔާ އެއީ.
އަހުމަދު ޝަމްސް؛ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތެއް

ލުބްނާނަކީވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގައުމެއް ކަމަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. މިއަދު އެ ގައުމު ތަޖުރިބާކުރަމުން އެދަނީ 1975ން 1990ށް ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައަށްފަހު، އެ ގައުމުގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ނުތަނަވަސް އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ކާރިސާއެވެ.

މިހާރު ސޫދާނުގަ އެއޮތީ ގޭންގުތައް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފަ. ލަސްތަކެއް ނުވެ، އެ ގޭންގުތަކުން ބާރު ނަގާނެ. ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، މިތަނަށް ގޭންގުތަކުން ވެރިވި ގޮތަށް. އެމީހުން ބާރު ނަގާ، އަހަރުމެންގެ މައްޗަށް އަމުރު ހިންގީ. އަހަރުމެންގެ ފައިސާތައް އަތުލާ، ފަގީރުކޮށްލީ. އަތުގަ އެކައްޗެއްވެސް ނުބޭއްވި. އަހަރުމެން އަދިވެސް ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގަ.
އަހުމަދު ޝަމްސް؛ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތެއް

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގައުމުން ބޭރުގައި އުޅުމަށްފަހު، އެފަދަ ހާލެއްގައި އޮތް ގައުމަކަށް އެނބުރި ދެވުމުން، އުފަން ވަޒަނަށް އާދެވުނުކަމުގެ ފުރިހަމަ އުފާ އިހުސާސް ނުކުރެވޭކަމަށް ޝަމްސް ބުނެއެވެ. އިތުރު ގޮތެއް އޮތްނަމަ ލުބްނާނަށް ބަދަލުނުވީސް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ތެދެއް އަހަރުމެން އެތަނުން ނުކުމެގެން އެނބުރި މި އައީވެސް އިނދަޖެހެމުންދާ ގައުމަކަށް. ސޫދާނުން ނުކުމެ، އިތުރު އެހެން އެއްގޮތްވެސް އޮތްނަމަ، ހަމަ ހިލާ މިތަނަކަށް ނާންނާނަން. އެހެންތާކަށް ދާނީ. ހަމަ ތެދެއް މި ބުނީ، ލުބްނާނަކަށް ނާންނާނަން. އެކަމަކު، ދެން ދާނެ އެހެން ތަނެއްވެސް ނެތް.
އަހުމަދު ޝަމްސް؛ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތެއް

ޝަމްސް ސިފަކުރިގޮތުގައި، އުފަން ވަޒަނަށް އެނބުރި ދިއުމަކީ، އަރުވައިލެވިގެން އުޅުން ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ.

މިދިޔަ 17 އަހަރު މި ހޭދަކުރީ ސޫދާނުގަ. އެތަނުގަ އަހަރެން ހިންގި މަޝްރޫއަކީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް. އަހަރެންގެ ދަރިއެއްފަދަ. އެތަނުގަ، ފިނިފެންމާ ގަސްތައް އިންދީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން. ފެން އިސްކުރުތައް ހަރުކުރީ އަމިއްލައަށް. އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުން އޮތީ އެތާ. އަހަރުމެންގެ ދަރިން ކިޔަވާ ސްކޫލްތައް ހުރީ އެތާ. އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުން އޮތީ އެތާ ހަމަޖެހިފަ. މިހާރު އަނބުރާ ލުބްނާނަށް އާދެވިފަ ހުރިއިރު، ކުރެވެނީ ބީރައްޓެހި ގައުމަކަށް އައިސްގެން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް. ހީވަނީ އަރުވާލެވިގެން އުޅޭހެން.
އަހުމަދު ޝަމްސް؛ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތެއް

ސޫދާންގައި ގަދަވަމުން ދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ލުބްނާނުގެ 60އްހާ މީހުން ވަނީ ސޫދާން ދޫކޮށް، ލުބްނާނަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ސޫދާނަށް ގޮސް ތިބި މީހުންނާއި، ސޫދާނުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅުނު މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް