ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:13
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
"ހުރަވީ" ހަވާލުކުރުން
ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީއަށް މިނިސްޓަރުގެ ޝުކުރު
 
ކޯސްޓްގާޑުގެ ޝިޕް ހުރަވީއަކީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީއަކަށް ވެގެން ދިޔަ
 
"އިންޑިއާ ފަސްޓް" ޕޮލިސީއަކީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެފައިވާ ބަދަހި ގުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސް

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ޝުކުރު ދަންނަވައިފިއެވެ.

މިއީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފްލީޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އެންމެ ގާބިލް އުޅަނދު ކަމަށްވާ ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ބޯޓު ކޮމިޝަން ކުރުމަށާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޙަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ "އިންޑިއާ ފަސްޓް" ޕޮލިސީއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެފައިވާ ބަދަހި ގުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޯސްޓްގާޑް އުފެދިގެން އައިއިރު ބޭނުންކުރަމުން އައީ ވަރަށް ކުދި އުޅަނދުފަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި ޒަމާނީ ހަތިޔާރެއް ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ޕެޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޯސްޓްގާޑުގެ ޝިޕް ހުރަވީއަކީ އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީއަކަށް ވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއިން ހުރަވީއަށްވުރެ ބޮޑު އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު އާ އުޅަނދެއް ދީފައިވާއިރު، އުޅަނދު ވަނީ 2023 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އައިސްފައެވެ.

މިއުޅަނދަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯސްޓްގާޑްގެ ސިފައިން، އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ދީފައިވެއެވެ.

މި އުޅަނދު މިއަދު ކަމިޝަންވުމާއެކު، މި އުޅަނދުގެ ފުރަތަމަ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުކަމުގެ ފަޚުރު ލިބިގެންދާނީ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މޭޖަރ އަޙްމަދު ޒައީމް އަށް. އަދި މި އުޅަނދުގެ ފުލް ކޮމްޕްލިމެންޓްގައި ހިމެނޭނީ މުޅީންވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކަލާސީނުން. މިދަނޑިވަޅުގައި، މިއުޅަނދާއެކު، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް އިތުރު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ދެއްވާފައިވާ ކަންވެސް އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ރާޖުނާތު ސިންގ ވިދާޅުވީ، މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާއިން ވެދިން އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިން ފޯރުކޮށްދިން ބޯޓު ސީޖީއެސް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި ބޯޓެއް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އޮގަސްޓް މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ ނަތީޖާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް