ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 11:28
ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ޝަކީލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން
ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ޝަކީލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތްތައް
ފަނޑިޔާރަކު ވަކި މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެ
 
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފަނޑިޔާރަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭން ޖެހޭނެ
 
ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަން ޖެހޭ
 
ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޖޭއެސްސީން އަންގާފައި ނުވާނެ

ގއ ވޮޑަމުލާގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވިއެވެ.

އެ ޙުކުމް އިއްވެވިއިރު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޭރުގެ ގާޒީ އަދި މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންނެވެ. އެ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކުރި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުން ވަނީ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނު 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޙުކުމް އިއްވެވީ އޭރުގެ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަދި މިހާރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ޝަކީލެވެ. އެ ޙުކުމް މިހާރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޝަަނަށް ތަފާތު އެކި ތުހުމަތުތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އޮންލައިން ނޫސް "އަވަސް" އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޖޭއެސްސީން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރާނަމަ އެއީ އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ހިސާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރަކު ވަކި ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ ބެއްލެވީތީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފަނޑިޔާރަކަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓަކީ ނިސްބަތުން މަދު ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާ ދެ ކޯޓަށް ވެފައި އާންމުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަންޖެހޭ ދެ ކޯޓަށް ނުވާތީ އެ ތަންތަނުން ލިބޭ މަދު ފުރުސަތުތަކުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަނޑިޔާރުން ކުރިމަތިލައްވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ހިސާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ،  އެގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ކުރިމަތިލެއްވުމުން އެ ބޭފުޅަކު ވަކި ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ ބެއްލެވީތީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު ވަކި މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަކަށް ވުމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ހިސަޏް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަކީލް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" އިން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޝަކީލް ވަނީ އއ. އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި ފެމެލީ ކޯޓު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދުވެސް ވަނީ ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަން ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް