ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:56
ދެ ޤައުމުގެ ދިފާއީ ވަޒީރުން
ދެ ޤައުމުގެ ދިފާއީ ވަޒީރުން
އިންޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް
އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅު
ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ: މާރިޔާ
މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ވަރުގަދަ ގުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް ކުރާ އިހުތިރާމާއި އިތުބާރުގެ މައްޗަށް

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއިން ގަބޫލު ކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ރާޖުނާތު ސިންގެ ޝަރަފުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ފަރިއްކޮޅުގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މާރިޔާ ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަަމަށާއި އެއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ޒަމާނުއްސުރެ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި ބަދަހިގުޅުން ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ދުވަސްވީ ލާމަސީލު ޒަމާންވީ ގުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އާއި އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ޒައާމަތުގައި އިތުރަށް ފުޅާވެ، ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ޤައުމުގެ ދިފާއީ ވަޒީރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ދެ ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނާއި، މުޅި ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓާ، ސަރަޙައްދުގެ މަސްލަހަތުތައް ކުރިއަރުވައި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އޮތް ޒިންމާ ބޮޑުކަން މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބަވަނަވެފައިވާ މި ދުނިޔޭގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެ ޤައުމުންވެސް ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، ބޭނުންވާ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަވަނަ ވެފައިވާ މި ސައިބަރ ޑްރިވެން ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެ ޤައުމު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެ ދައުލަތް ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެމަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ މި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައި، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަން،
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ ވަނީ އޭނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ބަހައްޓަވާ ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ވަރުގަދަ ގުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް ކުރާ އިހުތިރާމާއި އިތުބާރުގެ މައްޗަށްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުރުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ އަޒުމު އައުކުރަން ވަރަށް މުނާސަބު ވަގުތެއްކަމަށްވެސް މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މި ފަރީއްކޮޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދިފާއި ވަޒީރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ފަރީއްކޮޅުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް