ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 16:45
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އަހުމަދު ޝަރީފް
ރައީސް އޮފީސް
ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވުން
ރީޑިންގ ނުނަގައި ބިލް ބޮޑުކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް
 
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންނުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައިވޭ
 
އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާނެކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ސްޓެލްކޯއިން ރީޑިންގ ނުނަގައި ކަރަންޓު ބިލުތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް، އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭޕްރީލް މަހު ކަރަންޓު އުފައްދަންޖެހޭ މިންވަރު މަތިވެ، ކަރަންޓު ބިލު އެހެން މަސްމަހާ އަޅައިބަލާއިރު ބޮޑުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ، ރީޑިންގ ނުނަގައި ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ނޫހަކުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރެއް ރީޓްވީޓް ކުރައްވައި އެމްޑީ ޝަރީފް ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރީޑިންގ ނުނަގައި ބިލް ބޮޑުކުރިކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށާއި، ޓެރިފް ރޭޓަކީ ސްޓެލްކޯއިން ކަނޑައަޅާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަކީ ސްޓެލްކޯގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު ކަރަންޓު އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ބިލް ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް