ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:58
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯ
ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން
ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ: އެމްޑީ ޝަރީފް
 
މިހާރަށްވުރެ ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ
 
ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް

ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި މިހާރަށްވުރެ ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ސްޓެލްކޯއާއި ސްޓެލްކޯގެ މުއައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެއް. އެ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ކުރިމަގުގައި ޚިދުމަތުގައި އިތުރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިތްވަރު ދެން. އެނގިވަޑައިގަންވާނެ ފަދައިން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތެރިން ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް އަދި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ޔަގީންކުރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސްޓެލްކޯއަކީ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ސްޓެލްކޯގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައިވާ ބައެއް. އަދި މިކަމުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް މިހާރު މިިދަނީ ކުރިއަށް.
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމުގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް