ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 23:12
ރައީސް ދެއްވާ މެޑަލް އާއި ރިބަން
ރައީސް ދެއްވާ މެޑަލް އާއި ރިބަން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ދެއްވާ މެޑަލް އާއި ރިބަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑަލް 5 ބޭފުޅަކަށް، ރިބަން 7 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި
 
އަސްކަރިއްޔާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވަކިކުރައްވައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގަ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 29 މާރިޗު 1933ގަ
 
ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ "ކޮމެމޮރޭޓިވް ކޮއިން"ވެސް ރައީސް ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑަލް 5ބޭފުޅަކަށް، ރިބަން 7 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލައާ މެޑަލް ލިބިވަޑައިގެންނެވި، ފުލުހުންނަށް ކުލަޔާ މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ރައީސް ދެއްވާ މެޑަލް ހާސިލް ކުރައްވާފައި ވަނީ އޭސީޕީ އަލީ ޝުޖާއު އާއި، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ރަޝީދާއި، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ދާވޫދާއި، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ އަލީގެ އިތުރުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ މުހައްމަދެވެ.

ރައީސް ދެއްވާ ރިބަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ އޭސީޕީ މުހައްމަދު ރިޔާޒް އަށާއި ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އާތިފާއި، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް އަދުނާން އަނީސް އާއި، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރަޝީދާއި، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް ޒާހިރާއި، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަތީން އަބްދުލް ކަރީމްގެ އިތުރުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޝަރީފް އަށެވެ.

ރައީސް ދެއްވާ މެޑަލް އާއި ރިބަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން - ޕޮލިސް މީޑިޔާ

މީގެ އިތުރުން، ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ "ކޮމެމޮރޭޓިވް ކޮއިން"ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާރުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރީތި ނަން ހޯއްދަވައިދެއްވި 7 ބޭފުޅަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު މޫސާ، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން މަސްރޫރު، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޒިޔާއު، ސީނިއަރ ސަރޖަންޓް ޝުޒައިލް މުހައްމަދާއި، ސަރޖަންޓް އަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް، ސަރޖަންޓް އަހުމަދު އާލަމް އަދި އިންޓެލެޖެންސް އެނަލިސްޓް ގްރޭޑް 3 ހަލީމަތު ރަޝީދާއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދެއްވި ބޭފުޅުން - ޕޮލިސް މީޑިޔާ

މީގެ އިތުރުން 45 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިޓަޔަރޑް ހުސެއިން ޝާކިރު އާއި 40 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިޓަޔަރޑް އަބްދުލް ޝަކޫރް އަބްދުﷲ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ރިޓަޔަރޑް އިބްރާހިމް ޚަލީލް އާއި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް ސަމަދު އިސްމާއިލެވެ.

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން - ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން - ޕޮލިސް މީޑިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 29 މާރިޗު 1933ގައެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވަކިކުރައްވައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް