ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 14:04
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދެކުނުގެ މަސްވެރިން
އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއެކު ދެކުނުގެ މަސްވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ - ރައީސް
 
އެއީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެ
 
ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއް ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ކޯސްޓްގާޑުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެ
 
މިހާތަނަށް ދެކުނުގައި ރާއްޖެއަށް އޮތީ، ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ 12 މޭލުގެ ސަރަހައްދު

އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއެކު ދެކުނުގެ މަސްވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބައި ލިބޭގޮތަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސްއިން)އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު މިއަދު ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ދިއުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް؛ މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އީއީޒެޑް ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ދެކުނުގައި ރާއްޖެއަށް އޮތީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ 12 މޭލުގެ ސަރަހައްދު ކަމަށެވެ.

އޭގެ ބޭރުން ދާވެސް އަޅަންވީ އަދި މަސްވެރިކަންވެސް ކުރަންވީ. އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފު ކިތަންމެ ކަމެއް ހިނގިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޯވޭ އެއްވެސް ބާރެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ނިންމި ނިންމުމާއެކީގަ ޗާގޯސްއާ އިންވާ ހިސާބު ކަނޑައެޅިގެން އެދިޔައީ. އާންމު އުސޫލަކީ، ފުށުއަރާ ކަމުގަ ވާނަމަ މެދުން ބައިކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް ބުރަވެ، އެ ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިރުގަ ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތީ ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފަ. މިއީ ކާމިޔާބީއެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއް ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ކޯސްޓްގާޑުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް އިތުރު ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި، މި ނިންމުން ނިމިގެންދިޔައިރު އެ ސަރަހައްދަކީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާނެކަމަށް މޮރިޝަސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނީ ފައިދާ ކަމަށާއި، އެއާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީންވެސް ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާއި އަދި މޮރިޝަސްއާ އެކީގައި ކޮށް، އެއީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މިއީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ތަނެއް އުނިވެގެން ނުދާކަމަށާއި، އިން ކަނޑައެޅިގެން މިދިޔައީ އަދިކިރިޔާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސަރުކާރުން އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައިފި، ބުނަނީ އެއީ އިޓްލޮސްއަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއްވެސް ނޫންކަމަށް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް