ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 16:50
މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސޯޝަލް ހައުސިން ދެވޭ އުސޫލު
ސޯޝަލް ހައުސިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
އާބަންކޯ އަށް ވެސް ވަނީ އުސޫލު ހިއްސާކޮށްފައި
 
ފްލެޓެއް ހުރި މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިގެން ނުވާނެ

ސޯޝަލް ހައުސިން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފްލެޓްތައް ދެވޭނެ ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައަޅައި، އުސޫލު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އުސޫލުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކެޓަގަރީތަކައް މާކްސް ލިބޭނެގޮތާއި، އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ކެޓަގަރީ، އަޕަރހައުސިންގ ކެޓަގަރީއަށް މާކްސް ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އާބަންކޯ އަށް ވެސް އެ އުސޫލު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އުސޫލާ ހިލާފަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފްލެޓެއް ހުރި މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީއަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނެ އަންގާފައި އޭގައި ހުރި އުސޫލުންނޭ ފްލެޓްތައް ދޭން ޖެހޭނީ. އަދި ކުންފުނިތަކުން އިމާރާތް ކުރާ އެކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުންނަށް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ކްރައިޓީރިއާ ތަކަށް ފެތެން ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު މައްސަލައެއް ނެތް ކުންފުންޏެއްގެ ހަރަދުގައި އަޅާ އިމާރާތެއްގައި އެކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބައެއް ޚާއްސަ ކުރުމުގެ. ނަމަވެސް އެ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތެން ޖެހޭނެ. ސޯޝަލް ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މީހަކަށް ސޯޝަލް ހައުސިން ލިބެންޖެހޭނީ. އަދި ފްލެޓެއް ހުރި މީހަކަށް ވެސް ފްލެޓެއް ލިބިގެން ނުވާނެ. އެއީ ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޓް ކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް. ދެން ބަޔަކު ތަނެއްގައި ކަމެއް ކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނީމަ އެކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުވެސް ކުރާނަން. އަދި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ވެސް ބަލާނަން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ތިޔަ ޒާތުގެ ކަމެއް ފެންމަތިވެގެން އެބަ އުޅޭކަން. ނަމަވެސް އެއީ މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުރަން އަންގާފައި އޮތް ގޮތެއް ނޫން. ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ. ފުރަތަމަ އެމައްސަލަ ޖެހުނީމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ނޫނެކޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގޮތަށޭ، އެއުސޫލުންނޭ ދޭންވާނީ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ސޯޝަލް ހައުންސިން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އާބަންކޯ އިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން 34 ފްލެޓެއް ބައެއް ވެރިންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިސްޓެއް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދައުރުވަމުންދާ ލިސްޓަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް އެއްޗެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މިކްސްޑް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިއްކުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިއިރު އެ ޔުނިޓުތަކަކީ ހުޅުމާޅޭގައި ހިންގާ ހަތަރު މަޝްރޫއަކުން ބިމުގެ އަގުގެ ބަދަލުގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދޭ ޔުނިޓުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޔުނިޓުތައް މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސްޓާފް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން "އެންޑް ޔޫޒަރ ފައިނޭންސް މޮޑެލް" ގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ބައެއް ޔުނިޓުތައް ނުވިކި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަރބަންކޯއިން ބުނީ އެ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތު ހަމަނުވެގެން 34 ޔުނިޓު ނުވިކި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސްޓާފް ހައުސިންގ ސްކީމަށް އެއް އަހަރުވެފައިވާއިރު އެ ސްކީމުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ނުލިބޭ ގިނަ މުވައްޒަފުން އެބަތިބި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ޔުނިޓުތައް އަލުން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތު ދީ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އަގު ހަމަކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން 34 ޔުނިޓު ގަތުމަށް 800 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުންޏެވެ. އެ ޔުނިޓުތައް ވިއްކާނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް