ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 00:52
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީ ދިނުން
ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 2.73 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ތ. ވޭމަންޑޫގައި 100 މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާ ނިންމުމަށް އެހީވާނެ
 
އަބޫބަކުރު ސްކޫލާއި އިހައްދޫ ސްކޫލް ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރްކަޒުގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް (އައިއީއެސް) ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް އެހީވާނެ
 
ގދ. ގައްދޫގައި “ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް" ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ

ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އެޗް.އައި.ސީ.ޑީ.ޕީ)ގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް 2.73 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފިއެވެ.

އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި މި ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނީ ގދ. ގައްދޫގައި “ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް" ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، ގދ. ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލާއި ލ. ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލް އަދި ހއ. ދިއްދޫގައި ހުންނަ ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރްކަޒުގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް (އައިއީއެސް) ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ އިތުރުން ތ. ވޭމަންޑޫގައި 100 މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާ ނިންމުމަށެވެ.

ގައްދޫގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ތަމްރީނާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ބިނާކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވައި މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލާއި ލ. ގަން އިހައްދޫ  ސްކޫލް އަދި ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރްކަޒުގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ އައިއީއެސް ޔުނިޓްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ތަރައްގީކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ. އަދި "ސްޓޫޑެންޓްސް ވިތް ކޮމްޕްލެކްސް ލަރނިންގް ޕްރޮފައިލް (އެސް.ސީ.އެލް.ޕީ)" އަށް އޮންލައިންކޮށް އުނގެނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށާއި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުން ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4.64 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ވޭމަންޑޫގައި ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް (އެޗްއައިސީޑީޕީ) ސްކީމްގެ ދަށުން 100 މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމި އިފްތިތާހު ކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، މެއިންޓެނެންސް ޚަރަދުވެސް ކުޑަކޮށް، ރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 155 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ 28 ހައި އިމްޕެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި އިކޯ ޓޫރިޒަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ކުޅިވަރާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ސަގާފަތާއި ސިއްހީ އަދި ޖަޒީރާ އުމްރާނީ އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަރައްގީގެ 18 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ވަނީ 106 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ހިލޭ އެހީގެ 46 މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 21 މަޝްރޫއެއް ނިންމައި އިފްތިތާހުކޮށް، އިތުރު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ އިކޯ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކާއި، ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ފެން ބަންދު ކުރާ ޕްލާންޓް އަދި ތ. ވޭމަންޑޫ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނެއެވެ.

ހައި އިމްޕެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ހަރުދަނާ ތަރައްގީގެ ގުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކަކީ ރަށްރަށުގެ މުޖުތަމައުތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކަކީ ސިޓީ އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަކަށްވާއިރު، މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުން އިންތިޚާބުކުރާ މަންދޫބުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުވެ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި