ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 20:18
ހެރީކޭން: ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އޭނާ ގަތުމަށް ބޭނުންވެފައި
ހެރީކޭން: ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އޭނާ ގަތުމަށް ބޭނުންވެފައި
ދި ޓެލެގްރާފް
ހެރީކޭން
ޔުނައިޓެޑުން ކޭން ގަންނަނީ، އަގު 100 މިލިއަން ޕައުންޑްގައި
 
ކޭންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ އޮތީ އަހަރެއް

ޓޮޓެންހަމާއި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ފޯވަޑް, ހެރީ ކޭން ގަތުމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ކޭން ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ، މިއީ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށް ވާތީއެވެ. ސަބަބަކީ ޓޮޓެންހަމުގެ ޗެއަރމަން ޑެނިއަލް ލެވީ، އޭނާގެ ކެޕްޓަން ވިއްކާލަން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކޭން ގަތުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހެޅުމުންވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ. އެ ފަހަރު ކޭން ޓޮޓެންހަމުގައި މަޑުކުރީ ޓީމު ވަރުގަދަކޮށް ތައްޓަށް ވާދަކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކޮންޓްރެކްޓްވެސް އައުކޮށްގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑުނުކުރާނެކަމަށް ވެއެވެ. ސަބަބަކީ ތަށިތަކެއް ހޯދެން އޮތީ ޔުނައިޓެޑް ފަދަ, ތައްޓަށް ވާދަކުރާ ކުލަބު ބަދަލުވެގެން ކަމަށްވާތީއެވެ.

ޑެނިއަލް ލެވީ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުށަހެޅުމާމެދު އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޭން ވިއްކާނަމަ މަދުވެގެން 100 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އޭނާ ޑިމާންޑްކުރާނެ ކަމަށްވެއެވެ. އަދި މިފަހަރު ކޭން ވިއްކާލުން ގާތްކަމަށްވެސް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ލަފާކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި, މި ސީޒަން ނިމުމާއެކު ބާކީ އެއް އަހަރު އޮތުމެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ކޭން ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުލަބު ދޫކޮށްދިއުމުން އެ ޖާގަ ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް