ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 17:32
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ
މަޖިލިސް
ސްކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުން
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
 
153 ސްކޫލެއްގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
 
ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސްކޫލު ވެހި ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދޭ
 
އޯލަވަލަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ

ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންދާ އެއް މަސައްކަތަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ސްކޫލުތައް ދެނެގަނެ، އެސްކޫލުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޯލެވަލް އަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި، އެދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސްކޫލު ވެހި ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 153 ސްކޫލެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް ތަމްރީން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއެކު މިދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދިރާސާއެއްގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތައް މިނެގަތީ. މި ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން އަޅުގަނޑުމެން ތަމްރީން ކުރީ. ކިހިނެތްތޯ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ. އެގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މާލެއިންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން ވެސް ތަމްރީން ތަކެއް ދިނިން. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ މަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މުދަރިއްސުންނާއެކު އިށީދެގެން އެބޭފުޅުންގެ ޕަރފޯމަންސް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ދެން އިތުރަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްގެންތޯ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މައްޗަށް ގެންދެވޭނީ. ބޮޑަށް މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޯލެވަލް ހަދާ ކުދިން ގެ މުދައްރިސުންނާއެކު. އަޅުގަނޑުމެން މިފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މިދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ސްކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފެންނަން ފަށައިފި.
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ

ލ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލު ވެހި ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ހިންގުނީ ލ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކަމަށާއި، ނަތީޖާއަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ މުދަރިއްސުންނާއި އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓް ޓީމަށް ވެސް އެކިއެކި ތަމްރީންތައް ދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކަށް ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ދަނީ ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް