ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 15:24
ތިމަރަފުށީ ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރުން (ފ) އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން (ކ)
ތިމަރަފުށީ ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރުން (ފ) އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން (ކ)
ރައީސް އޮފީސް
ތިމަރަފުށި ޑަބްލިއުޑީސީ
ތިމަރަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިނުވޭ - އޮޑިޓް
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވޭ

ތިމަރަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓްގައި 7 ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގެ 5.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން މަހަކު އެއްފަހަރު އެކޮމިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލާއެކު މަދުވެގެން 1 ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ 5.8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ހަރަކާތްތައް، ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނައި އަދި ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް ބިނާކޮށް ބަޖެޓް ހަދަންވާނެކަމެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކުު އެއްފަހަރު ބާއްވައި، ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އެ ކޮމިޓީއެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކައުންސިލާއި ކޮމިޓީ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެލަވަންސްއެއް ހަމަޖެއްސިދާނެކަމާއި، މިގޮތުން ފައިސާ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން މަހަކުު 4 ޖަލްސާއަށް ކަމާއި އެއަށްވުރެ ގިނައިން ޖަލްސާ ބޭއްވިނަމަވެސް އެލަވެންސެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ގަވާއިދުގެ 20 ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ޕްލޭނުގައި، ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސުލިވި މިންވަރު އެނގޭނޭގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ތަފުސީލު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުުގެ ކުރިން ރަށުުކައުންސިލުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކަށް 4 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް، ޖަލްސާއަކަށް 125 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސެއް ދިނުމަށެވެ.

އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ކޮމިޓީ ހިންގާފައިވަނީ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައްކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް