ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 07:20
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ބޯޓުތައް
ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ބޯޓުތައް
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ބާ ބޯޓުތަކެއް އޮޔާދަނީ
މިކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެސްފައި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ބާ ބޯޓުތަކެއް އޮޔާދާތީ ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އެންބީއޭއެމްއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ބާ ބޯޓުތަކެއް ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮޔާ ދަމުންދާކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭ ފަޅަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަފާރީ ބޯޓުތައް އަޅާފައި އޮންނަ ތަނެއް ކަމުން ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މިމައްސަލަ އަރބަންކޯ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ އެހެން އުޅަނދުތަކަށް ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ބާ ބޯޓުތަކެކެވެ. އަދި އެ ބޯޓުތައް އެ ސަރަހައްދަށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް