ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 22:38
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުނިކޮތަޅުތަކެއް ބަހައްޓާފައި
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުނިކޮތަޅުތަކެއް ބަހައްޓާފައި
އަމްނާ އިމާދު
ވެމްކޯއިން ކޮތަޅު ވިއްކުން
ވެމްކޯއިން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮތަޅު ވިއްކަން ފަށަނީ
 
ކަޅުކުލައާއި ފެހިކުލައިގެ، ތިން ސައިޒެއްގެ ކޮތަޅު ވިއްކާނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ)އިން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން, ކުނި ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކޮތަޅު ވިއްކަން ފަށާނެކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނުން، 18 އޭޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން "ފޮއިންޓް އޮފް ސޭލް"ގައި ކަސްޓަމަރަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 2 ރުފިޔާ ނަގާގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފއި ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަވަމުންނެވެ. އަނެއް ބައި މީހުން ބުނަނީ؛ މިއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ފިހާރަތަކުން ކޮތަޅު އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މިމައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ވެމްކޯއިން ބުނީ، ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް ކުނި އަޅައި ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކޮތަޅު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް 27 އޭޕްރީލް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބިންލައިނަރ ވިއްކަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭން މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުކުލައާއި ފެހިކުލައިގެ، ތިން ސައިޒެއްގެ ކޮތަޅެވެ. އެއީ 17*11, 27*18, 48*36 އިންޗީގެ ކޮތަޅެވެ. އަދި ކުނި އުކާލުމުގައި، ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ކުނި ފެހި ކޮތަޅުގައި ބަންދުކުރުމަށާއި، އަދި އެހެނިހެން ކުނި ކަޅު ކޮތަޅުގައި ބަންދުކުރުމަށް ވެމްކޯއިން އެދިފައިވެއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ، ތައާރަފުކުރެވޭ ކޮތަޅު އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކަސްޓަމަރ ފްރަންޓް އޮފީސްތަކުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ވެމްކޯއިން ތައާރަފުކުރާ ކޮތަޅު ހަމައެކަނި ކުނި އުކާލުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
29%
14%
43%
14%
0%
ކޮމެންޓް