ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 18:26
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަރަންޓް އިގްތިސާދު ކުރުމަށް އެދުން
މިދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކަރަންޓު އިގުތިސާދުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައި

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާގޮތަށް މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަށާއި، ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އޭޕްރީލް އަދި މެއި މަހަކީ މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވާނެ ދުވަސްވަރުކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާތީ، ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މީގެކުރިންވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ކަރަންޓު އިސްރާފުވިޔަނުދީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަށެވެ. 

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު، މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ، މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހޫނުގަދަވާން ދިމާވާ ސަބަބަކީ މި ދުވަސްވަރު ވައި މަޑުވުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެތްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުން ވައިގެ ހޫނުމިނަށްވުރެ އިހްސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން މަތިވުމުންކަމަށެވެ.

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، ޚާއްސަކޮށް، ފިނިކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އޭސީފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ، 25 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްނުވާނެހެން ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެހެއްޓުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ގަންނައިރު އިންވަރޓަރަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް އާންމުންކުރެއެވެ.

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ބޭކާރުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މިނެޓު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް