ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 12:19
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުން: ޝަމާލް
 
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ރާއްޖޭގެ މަސްލަޙަތު ކުރިއަރުވަން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދޭ
 
އިސްތިޤުލާލާއި ސިޔާދަތު ނަގަހައްޓައި ދިފާއު ކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ދިވެހި ސިފައިން ދެމިތިބޭނެ

ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުންކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމާލް އެހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 131 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިޤުލާލާއި ސިޔާދަތު ނަގަހައްޓައި ދިފާއު ކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ދިވެހި ސިފައިން ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ސިފައިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޤައުމީ މަސްލަހަތުކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައިވެސް މުހިންމު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރުވެސް މައިގަނޑު އަމާޒަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުންކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދައި، އިތުރު ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި، ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ސަރަޙައްދުގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަންކަން ކުރުން
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި މަސްލަޙަތު ކުރިއަރުވަން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް