ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 13:08
ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި ގެނައި އުޅަނދު
ކޯސްޓް ގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ
ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އައު އުޅަނދެއް - ބޮޑު، އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރު، ފަހުގެ އުޅަނދެއް
 
މިއީ ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ނަތީޖާއެއް
 
6 ފަހަރެއްގެ މަތިން ހުރަވީ މަރާމާތުކޮށްފައިވޭ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފްލީޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އެންމެ ގާބިލް އުޅަނދު ކަމަށްވާ ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއުޅަނދު ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން ރީފިޓްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދެމުން އަންނަނީ އިންޑިޔާގެ ހިލޭ އެހީގައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް 6 ފަހަރެއްގެ މަތިން މިއުޅަނދު އިންޑިޔާގެ ނޭވަލް ޑޮކްޔާޑުގައި ރީފިޓްކޮށް މަރާމާތުވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އިތުރު އުޅަނދެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެއީ ސީޖީ ކާމިޔާބުއެވެ.

ކޯސްޓް ގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި އައު އުޅަނދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ، ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިތުރު އުޅަނދުފަހަރު ހޯދާ އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމެކެވެ. ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މިހާރު ނިމިފައިވާތީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ޚިދުމަތަށް އާ އުޅަނދުތައް ހޯދައިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ކޯސްޓް ގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި އައު އުޅަނދު - ރާއްޖެއެމްވީ

މި މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބޯޓު ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އާ ބޯޓެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ހުރަވީއަށްވުރެ ބޮޑު އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު އާ އުޅަނދެއް ދީފައިވާއިރު، އުޅަނދު ވަނީ 2023 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އައިސްފައެވެ. އަދި މި އުޅަނދު ރަސްމީކޮށް އެމްއެންޑީއެފާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އަންނަ  މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި މިއުޅަނދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި މިއުޅަނދަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯސްޓްގާޑްގެ ސިފައިން، އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. 

ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ރޭވިފައިވާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ރަސްމީކޮށް އުޅަނދު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ނިމުމުން މިއުޅަނދު މާލެ ގެނައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އިންޑިއަން ނޭވީގެ ކުރޫ އަނބުރާ އިންޑިޔާއަށް ދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ ޑިކޮމިޝަން ކުރާނެ އެވެ.

ކުރިން ފޯރުކޮށްދިން ބޯޓު ސީޖީއެސް ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި ބޯޓެއް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އޮގަސްޓް މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ އެއް ނަތީޖާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
57%
0%
43%
ކޮމެންޓް