ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 11:49
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު
މަޖިލިސް
ފިކުރެއްގެ ދިރުން
ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން" ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު ހޯދައިދޭން ކުރި މަސައްކަތަށް އާދަމް ޝަރީފުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރު
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ދެކޮޅަށް އެ ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި
މި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް ފިކުރެއްގެ ދިރުމުންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވޭ
މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ގަސްތުގައި ޕާޓީ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލަން ކަމަށް ޗެއަރ ޕަރސަން ވިދާޅުވޭ

ނިމިގެން ދިޔަ ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު ހޯދައިދޭން "ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން" ކުރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ޝުކުރު ދަންނަވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ޤަރާރު ހުށައަޅުއްވަން ލިބިލެއްވި ފުރުސަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި މި އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެކި ފަރާތްތަކަށްވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހަައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" އަށް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް ފިކުރެއްގެ ދިރުމުންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާތީ އެމްޑީޕީއަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން، އަދި އިންތިޚާބުގައި ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީވެ އެބެފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން
މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނު ކޮށްދީފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ދެކޮޅަށް އެ ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރާތީ އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން  ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން އިންތިހާބުގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ގުޅައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް އަންގާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފައްޔާޒު ވަނީ އޭރު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ފަރާތްތަކުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ގަސްތުގައި ޕާޓީ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލަން ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އާދަމް ޝަރީފު ހުށައެޅުއްވި ޤަރާރަކީ ފެނަކައިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުން އަވަސްކުރުމަށާއި، ފެނަކައިގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށާއި، ދަރަނިތައް އަދާ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ޤަރާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް