ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 11:26
ބުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ނިޒާމްބެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެނީ
ބުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ނިޒާމްބެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެނީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ބަލިވި ނަމަވެސް ބުރު ޓީމުން ނިޒާމްބެ އަށް ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތަކެއް ފެނުނު
މެޗުގައި ޓީސީން ޖެހި ލަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެއީ ބުރުގެ ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ޓީމުން ފޮޒިޓިވް ކަންތައްތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުރުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީއާ ވާދަކޮށް ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ބުރަށް ޖެހޭނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާށެވެ. އެ މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލައިގެން ވެސް މާޒިޔާ އަށް ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދޭނެ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗެއް ގެއްލުމުން ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް އޮތީ މާޒިޔާ މެޗު އޮތުން ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. އެ މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، މާޒިޔާ މެޗަށ ނިކުންނާނީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ޓީސީ މެޗަށް ނިކުތްއިރު، ބުރުން ކުރި ފަރިތަކުރުންތަކާއި، ޓީމުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ބަލާއިރު ބައިވަރު ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ވިސްނުން ހުރީ މުބާރާޔުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް މާޒިޔާ މެޗަށް ނިކުންނާނީ ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން އެ އަޒުމުގައި ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓީމުގެ ޕްރިޕަރޭޝަނާއި މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާއިރު އަސްލު، ޕޮޒިޓިވް ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ދެން ހަމަ ކުރިން ވެސް ބުނިހެން މި މުބާރާތުގެ މެކްސިމަމް ހަމަ ބޭނުން ހިފަން ވިސްނުން ހުރީ. އެގޮތުން އަނެއް މެޗަށް ވެސް ހަމަ ޕްރިޕަޔާ ވެގެން ނިކުންނާނީ.
މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) / ބުރުގެ ކޯޗު

މެޗުގައި ޓީސީން ޖެހި ލަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެއީ ބުރުގެ ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓެކްޓިކަލީ ގެނައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ގޯހެއް ހެދުނީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ޓީސީން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ކުރިން އެއް މެޗު ކުޅެފައި އޮތުމުން ވަރުބަލި ވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގައި ޓީސީން ކުޅުނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ވެސް އެ ޓީމަށް ކުރިން އިރުޝާދުދީ، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ބުރުން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް