ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:52
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް ޙަސަންގެ މަރު
ގާސިމްގެ ގާތިލު އަދުހަމް މަރަން ޙުކުމްކޮށްފި
 
އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެ، އޭގެ ފަހުން އޭނާ ތަހުގީގުގައިވި އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވި
 
އަދުހަމް ވަނީ ހުރިހާ ވާރިސުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައި
 
ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން ސާބިތުވެފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު މަރަން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ބަސް އާދިއްތަ ދުވަހު ނަގާފައިވާއިރު، ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ ގާސިމްގެ 5 ދަރިންނެވެ.

ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވީ، މި ކުށަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދަބު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރީގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ގާސިމްގެ ވާރިސުން މާފު ދީފިނަމަ، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވިގެން ނުދާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އޭނާ މަރަން ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
5%
8%
8%
5%
67%
ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 05:26
މޯޑު
"ނަމަވެސް އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރީގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ގާސިމްގެ ވާރިސުން މާފު ދީފިނަމަ، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވިގެން ނުދާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ." އެހެންނޫނީޔާ ތަމްފީޒުކުރެވޭބާ؟
ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދު ޖަހައިފި
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން ކުރިންވެސް މޭރީ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މާވިން ބުނި: ހެކިވެރިޔާ
އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގައި 5 ކިލޯ ޑްރަގް
ނޭޕާލު ފިރިހެނަކު ރަހީނު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓު އިމާރަތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައި: ޑީޖޭއޭ
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި