ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:21
ނަމާދާކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުން
ނަމާދާކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުން
ދީނުގެ މަގު
ފަހު ދިހައިގައި އާއިލާއަށް ތަމްރީނުދޭށެވެ.
 
އެރޭ އަޅުކަންކޮށްފި މީހަކު 83 އަހަރު އަޅުކަމުގައި ޤާއިމުވެ ހުރި މީހަކު ފަދައިން ވާ ހުއްޓެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތައް ވަނީ ބަރަކާތުން ފުރިގެންނެވެ. އެ ރޭތަކުން ރެއެއްގައި ލައިލަތުލްޤަދްރި ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. އެ ރެއަކީ އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެރޭ އަޅުކަންކޮށްފި މީހަކު 83 އަހަރު އަޅުކަމުގައި ޤާއިމުވެ ހުރި މީހަކު ފަދައިން ވާ ހުއްޓެވެ. ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަވާބެއް އޭނާއަށް ލިބޭ ހުއްޓެވެ.

ލައިލަތުލްޤަދްރި އެއީ ކޮން ރެއެއްކަން ވަނީ ވަންހަނާކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ފަހު ދިހައިގެ އޮނަހިރި ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއްކަން ނަބަވީ އިރުޝާދުން ސާބިތުވެއެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގުނަމުން މިދަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކެވެ. މިއީ ދާދި މަދު ވަގުތުކޮޅެކެވެ. މި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އެކަލޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅު ގަދައަށް ބަންނަވައެވެ.

"ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަޔާ ބައްދަލުވާހިނދު ނަބިއްޔާ ﷺ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތައް ދިރުވުމުގެގޮތުން ރޭ އަޅުކަމުގައި އިތުރަށް ހީވާގިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުން އަވަހާރަފުޅުންނަންގަވާ އަޅުކަމުގައި މައުޟޫއުކުރައްވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅު ގަދައަށް އައްސަވާލައްވައެވެ."

މިހަދީޘުން އެނގޭގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނު ފަހު ދިހައިގައި އަޅުކަން ކުރެއްވުން އިތުރުކުރައްވާއިރު އެކަމުގައި އާއިލާ ބޭފުޅުންވެސް ޝާމިލްކުރައްވައެވެ. ގަނޑުވަރުކޮޅުގެ އަހުލުވެރިން އަވަހާރަފުޅުން ނަންގަވައިގެން މާތް ﷲ އަށް މުނާޖާދެންނެވުމުގައި މައުޟޫއުކުރައްވައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަލޭގެފާނު ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި އެގޮތުގައި އުޅެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެމިސާލާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެދޮރާއި އަހުލުވެރިން ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކުގައި އިޙްޔާކުރުވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބީންނަށް ދަރީން ނިދިން ހޭލައްވާ، މިމަދު ވަގުތުކޮޅު އެމީހުން ލައްވާ ރޭއަޅުކަން ކުރުވަމާ ހިނގާށެވެ. މިކަމުން ލިބޭނެ ސަވާބުގެ ގިނަކަމާއި އަޖުރުގެ މަތިވެރިކަން ބުނެދީ އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް މިކަން ލޮބުވެތިކޮށްދެމާ ހިނގާށެވެ.

ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި މުރާލިވެ ހީވާގިވާން މިއަދު އަނބިދަރީންނަށް ދަސްކޮށްދެވިއްޖެނަމަ އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ލޯތަކުގެ ފިނިކަންކަމުގައި އެމީހުން ވާނީ އޭރުންނެވެ. ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަލުން ބައްދަލުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާގައި ތިބޭހާ ބަޔަކަށް ތަރުބަވީ މިމޫސުމުގެ ފިލާވަޅުތައް ކިޔައިދެމާ ހިނގާށެވެ. އެފިލާވަޅުތައް އަމަލީ ތަޖުރިބާގައި ތަންފީޒުކުރަމާ ހިނގާށެވެ. މާދަމާއަށް އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފޯރުކޮށްދޭނެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއް މިބިންމަތީގައި ޚަލީފާވެރިކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

ނޯޓް: "ދީނުގެމަގު" މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް